Kunngjøring av vedtak om endret tillatelse - Grønneflåta avfallsanlegg - Nore og Uvdal kommune


Høringsfrist 02. desember 2018 23:59

Fylkesmannen i Buskerud har endret Bekkeseth AS sin tillatelse etter forurensningsloven for drift av Grønneflåta avfallsanlegg, i Vestsidevegen 1104, på gbnr. 42/1 i Nore og Uvdal kommune. Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av avfall, herunder også farlig avfall.

Tillatelsen forutsetter videre at virksomheten har avtale med Nore og Uvdal kommune om drift av gjenvinningsstasjonen på vegne av kommunen.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er satt til 2. desember 2018.

Fylkesmannen i Buskerud har i vedtak av 2. november 2018 endret Bekkeseth AS sin tillatelse etter forurensningsloven. Endringen gjelder virksomhetens anlegg Grønneflåta avfallsanlegg (tidl. Uvdal gjenvinningsstasjon) som virksomheten drifter på vegne av Nore og Uvdal kommune. Anlegget er lokalisert på gbnr. 42/1 på Grønneflåta i Nore og Uvdal kommune.

Avfallsanlegget er allerede etablert på lokaliteten sammen med et avfallssorteringsanlegg Grønneflåta avfallssortering – Bekkeseth AS, som driftes av samme virksomhet. Bekkeseth AS sin gjeldende tillatelse etter forurensningsloven datert 1. juli 2011 gjelder begge anleggene. Virksomheten har i 2017 flyttet Grønneflåta avfallssortering til en annen lokalitet, Stormogen industriområde, og dermed er det utløst et behov for å endre den gjeldende tillatelsen fra 2011, samt søke om en ny tillatelse for avfallssorteringsanlegget på Stormogen industriområde.

Søknaden om endring av virksomhetens gjeldende tillatelse har ikke vært lagt ut på offentlig høring eller forhåndsvarslet de som særlig kan bli berørt, da Fylkesmannen har vurdert at endringene vil være av mindre miljømessig betydning, jfr. forurensningsforskriften § 36-9, annet ledd, bokstav b.

Fylkesmannen har endret virksomhetens tillatelse ved at det blir gitt særskilt tillatelse til avfallsanlegget på Grønneflåta, og en egen tillatelse til avfall sorteringsanlegget på Stormogen industriområde. I tillegg har Fylkesmannen satt den endrede tillatelsen i ny tillatelsesmal, med den følge at endrede eller mer utdypende vilkår kan være fastsatt. Fylkesmannen har samtidig gjort noen nødvendige presiseringer i den nye og endrede tillatelsen. Bakgrunnen for dette er at virksomhetens nye og endrede tillatelse, herunder vilkårene, skal være i samsvar med gjeldende krav i regelverket og forvaltningspraksis som er satt for denne type virksomheter. For detaljerte rammer vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om endring av tillatelse. I tillegg vil parten og andre som kan bli særlig berørt og de som ivaretar allmenne interesser, bli underettet om at vedtak er truffet i saken. Vedtaket vil også bli kunngjort i Laagendalsposten og Hallingdølen.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 2. desember 2018. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Buskerud. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen. Vi ber henvendelser vedrørende saken merkes med referanse 2018/1608.