Kunngjøring - endret vernekart og verneforskrift for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde


Høringsfrist 28. februar 2018 00:00

Miljødirektoratet har vedtatt endringer i vernekart og verneforskrift for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde i Lier kommune.

Endringene er:

- Gjellebekkveien er tatt ut av verneområdene

- Små rettinger av vernegrensa for å følge intensjonen med vernet

- Innføring av motorferdselforbud i naturreservatet

Ny forskrift er kunngjort i Norsk Lovtidend og er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vernekartet er tilgjengelig på http://kart.naturbase.no/

Du kan lese mer om endringene som er gjort i Miljødirektoratets vedtaksbrev og Fylkesmannens kunngjøringsbrev. Brevene, samt endret vernekart og verneforskrift, finner du i høyremenyen under dokumenter.