Høring av søknad om endring av tillatelse for drift av avfallsanlegg i Røyken kommune


Høringsfrist 01. februar 2018 00:00

FFF Hage og Miljø AS har søkt Fylkesmannen om endringer i sin tillatelse til drift av avfallsanlegg på Follestad Industriområde, i Røyken kommune i 2016 og 2017. I forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden, har virksomheten ønsket å endre lokalisering for kverning av trevirket og har derfor sendt inn ny søknad i brev av 18. desember 2017.

 

FFF Hage AS driver i dag avfallsanlegg på Follestad industriområde i Røyken kommune, og tar imot avfall fra kommuner, interkommunale selskaper samt nærings- og privatkunder.

Virksomheten har tillatelse fra Fylkesmannen til mottak av til sammen 25 000 tonn usortert og kildesortert avfall pr år til sortering og mellomlagring. FFF Hage og Miljø søker nå om mottak av farlig avfall også fra næringskunder, slik at anlegget kan ta imot 1000 tonn farlig avfall per år. Ny hall for mottak og mellomlagring av det farlige avfallet fra næringskunder planlegges bygget. Videre ønsker virksomheten også en økning i mottak av EE-avfall per år. Tillatelsens ramme for total årlig mengde mottatt avfall inn på anlegget, ønskes ikke endret. FFF Hage ønsker også å formalisere eksisterende aktivitet knyttet til kverning av rent og overflatebehandlet trevirke.

Søknaden av 18. mars 2016, tilleggsopplysninger av 13. mai 2016 og søknad av 6. juli 2017 var på høring i perioden 6. juli til 21. august 2017. I forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden høsten 2017, ønsket FFF Hage og Miljø AS å endre lokalisering for aktivitet knyttet til kverningen. Denne endringen er beskrevet i ny søknad av 18. desember 2017. Opprinnelig søknad knyttet til kverning av 6. juli 2017 er derfor trukket.

Uttalelser til søknaden skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen, innen 1. februar 2018.