Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Fylkesmannen følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv – dette kan du lese mer om under temaet tvang.

Vis mer


02.08.2018

Veteraners psykiske helse – kurs for leger og psykologer 25. - 26. oktober 2018

Målet med kurset er å øke interessen for, og kunnskapen om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan veteraner best kan ivaretas i helsevesenet.


02.08.2018

Pasientforløp og ROP-lidelser

I en ny oppsummering av kunnskap ser Terje Emil Fredwall/Senter for omsorgsforskning nærmere på pasientforløpet for personer med ROP-lidelser. Her løftes det frem en rekke gode erfaringer og velfungerende tiltak.


22.05.2018

Forebygging av vold: Utredning av risiko ved alvorlig psykisk lidelse

For å forebygge mulige voldshandlinger bør helsepersonell bruke strukturert klinisk vurdering av voldsrisiko. Det er hovedanbefalingen i "Faglige råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse" som nå er revidert. Rådene gjelder psykisk helsevern for ungdom og voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 


01.04.2018

Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

{PagePropertyPlugin}

26.04.2018

Brukertilfredshetsevaluering: Fornøyde med kommunale rustjenester

Over halvparten av brukere av kommunale rustjenester er tilfredse med tilbudet, men fremdeles har mange behov for mer hjelp til å bo, komme i jobb eller komme i gang med utdanning.


25.04.2018

Evaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltet

Første rapport fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet gir status for feltet i 2016.


19.04.2018

RVTS Sør arrangerer Påfyll 2, fagdager for psykososiale kriseteam

Påfyll 2 blir lansert høsten 2018, og i den forbindelse inviterer RVTS Sør alle kriseteam i regionen til 2 dagers fagsamling. Påfyll 2 blir arrangert 3 steder:

27. og 28. august: Scandic Ambassador i Drammen
29. og 30. august: Dyreparken hotell i Kristiansand
18. og 19. september: Bø Hotell i Bø i Telemark


19.04.2018

2. gangs utlysning! Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

{PagePropertyPlugin}

11.04.2018

Mer enn 40 årsverk til psykisk helse- og rusfeltet

For å sikre bedre kapasitet innen psykisk helse- og rusomsorgen i kommunene, har Fylkesmannen i Buskerud nå gitt tilskudd til mer enn 40 årsverk. Tilskuddsordningen er ett av virkemidlene i  regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet.


22.02.2018

11,5 millioner til psykologstillinger

Helsedirektoratet har godkjent Fylkesmannen i Buskerud sin innstilling for tilskudd til psykologstillinger. Fylkesmannen har nå tildelt 11,460 millioner kroner til 30 psykologstillinger i 14 kommuner i fylket. De fleste stillingene er videreføringer fra tidligere innvilgede søknader, noen stillinger er nye i 2017/-18. 


Flere nyheter