Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


20.04.2018

Fremtidens boliger - en inspirasjonskonferanse

{PagePropertyPlugin}

16.04.2018

Nettverkssamling for demenskontakter


25.10.2017

Det gjelder livet- tilsyn med tjenester til mennesker med utviklingshemmning

 Helsetilsynet har oppsummert  tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming.


07.09.2017

I Buskerud venter 51 personer på sykehjemsplass

Fylkesmannen har laget en oversikt over kommunenes ventelister for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig


16.01.2017

Samling om kompetanse- og innovasjonstilskuddet

{PagePropertyPlugin}

04.10.2016

NOU 2016:17 - På lik linje

Rettighetsutvalget overleverte sin utredning: NOU 2016:17 - På lik linje  til Barne- og likestillingsdepartementet den 3.oktober 2016


09.09.2016

Lansering av den nye Demensboka

Lærebok for helse- og omsorgspersonell

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsalen

Mandag 17. oktober kl. 18-20:30


13.04.2016

IPLOS temadag

{PagePropertyPlugin}

21.03.2016

Nettverkssamling i demens


04.03.2016

Helse-, omsorgs- og rehabiliteringsstatistikk. Eldres helse og bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet ønsker å stimulere til økt bruk av statistikk og faktagrunnlag for helse- og omsorgssektoren. Med bakgrunn i dette er det jevnlig publisert populærvitenskapelige artikler for å aktualisere kunnskapsgrunnlaget.


Flere nyheter