Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som innebærer at en rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester i Nav. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


07.02.2018

Veileder for NAV ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere

Rundskriv Hovednummer 35 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er endret 06.02.18. Det går frem av rundskrivet hvilke bestemmelser dette gjelder, jf. punkter med endringsmerking.


12.07.2017

Relativ nedgang i klager på økonomisk stønad

Buskerud har i flere år ligget på klagetoppen, med et høyt antall klager på vedtak om økonomisk stønad. Nå er dette i ferd med å snu. Antallet klager er noe redusert i Buskerud, mens tallet samtidig har har gått opp i andre fylker.


08.02.2017

Henvendelser til Fylkesmannen

Fylkesmannen besvarer mange henvendelser fra ansatte i tjenestene og fra publikum.


11.01.2017

Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

{PagePropertyPlugin}

02.12.2016

Landsomfattende tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

{PagePropertyPlugin}

17.08.2016

Færre klager på sosialhjelpen fra NAV

Hittil i år  er det  færre klager på vedtak etter sosialtjenesteloven. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med  2015 som var et år med rekordstort antall klager.


13.05.2016

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Stortinget vedtok 24. mars 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det følger av stortingsvedtaket at lovendringen ikke skal iverksettes før kommunene blir kompensert for eventuelle merutgifter lovendringen medfører. Saken er drøftet med KS.


03.02.2016

Mange klager på sosialhjelp i Drammen

Antallet klager fra Drammen har steget de siste tre årene.  Fylkesmannen mottok 234  klager fra Drammen i 2015, mot  kun var 85 klager i 2012.


28.01.2016

Knekkebrød og smøreost i sosialhjelp

Nav Hurum bryter loven når det deles ut knekkebrød, smøreost og havregryn til personer i en akutt nødsituasjon uten at det fattes vedtak. Nav Hurum sikrer dermed ikke forsvarlige tjenester.


14.01.2016

Lovstridig informasjonsmateriell

NAV Røyken og NAV Drammen har fått avvik av Fylkesmannen på grunn av informasjonsmateriell, som er i strid med loven. Fylkesmannen mener at informasjonen svekker tilgjengeligheten til rettighetsfestede tjenester. 


Flere nyheter