Fylkesmannen har i november gjennomført to tilsyn med Krødsherad kommune

Fylkesmannen gjennomførte i slutten av november tilsyn med tjenester til utviklingshemmede og kommunens praktisering om regelverket som gjelder bruk av tvang overfor mennesker med utviklingslingshemming.

Når det gjelder tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming fant Fylkesmannen grunnlag for å gi tre avvik. Kommunen har ikke systemer for å sikre forsvarlig helseoppfølging til mennesker med utviklingshemming, de yter ikke forsvarlige tjenester i form av praktisk og personlig assistanse til de som omfattes av tilsynet og tjenestene er heller ikke samordnet og koordinerte. Når det gjelder reglene om bruk av tvang fikk kommunen ett avvik fordi kommunen ikke har rutiner som sikrer etterlevelse av reglene om bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Kommunen har fått en frist til 28.02.18 for å utarbeide en plan for hvordan de skal rette opp det som er avdekket i tilsynet.

Se hele saken her