Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


03.12.2018

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år - første del

God tannhelse som barn er en forutsetning for god tannhelse som voksen


06.11.2018

Reseptfritt salg av jodtabletter i norske apotek

Ved et eventuelt atomuhell er det viktigste tiltaket at folk holder seg innendørs. Jod-tabletter kan være til nytte for deler av befolkningen, og kan nå kjøpes i apotek. Se vedlagte brev fra Helsedirektoratet, aktuelle nettsider og informasjonsark til publikum og til helsepersonell om jodtabletter. 


15.10.2018

Konsekvenser for helsetjenestene under NATO-øvelsen Trident Juncture

Helsedirektoratet har i eget brev oppsummert de viktigste konsekvensene med hensyn til hvordan øvelsen påvirker helsetjenestene.  


05.10.2018

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. Anbefalingene gjelder både for hjemmeboende og for pasienter i institusjon i den kommunale helse og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose.


01.10.2018

Helsetilsynet varslet etter tilsyn i Gol

I februar førte Fylkesmannen tilsyn med Gol kommunes tjenester til mennesker med utviklingshemning. Kommunen har ikke satt i verk tilstrekkelige tiltak for rette opp avvikene som ble konstatert.


02.08.2018

Vibriobakterier: Økt oppmerksomhet om infeksjonsfare etter bading

I forbindelse med forekomst av alvorlige vibrio‐infeksjoner hos eldre etter bading i Oslofjorden ønsker Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å øke oppmerksomheten på dette. Fastleger og legevakt bør være spesielt oppmerksom på pasienter som kan ha fått en vibrioinfeksjon i forbindelse med bading eller etter inntak av rå østers eller andre rå skjell.


05.06.2018

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


16.03.2018

Forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep

De nye bestemmelsene om kommunens, spesialisthelsetjenestens og den fylkeskommunale tannhelsetjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep er knyttet til Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). Regjeringens satsingsområder er at voldsutsatte skal få bedre beskyttelse, etterforskningen av volds- og overgrepssaker skal prioriteres, alle tjenester skal ha god og riktig kompetanse og det forebyggende arbeidet skal styrkes. 


14.02.2018

Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

{PagePropertyPlugin}

11.01.2018

Lovendringer som styrker barn og unges rettigheter ved bruk av helse- og omsorgstjenester

{PagePropertyPlugin}

Flere nyheter