Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


02.08.2018

Vibriobakterier: Økt oppmerksomhet om infeksjonsfare etter bading

I forbindelse med forekomst av alvorlige vibrio‐infeksjoner hos eldre etter bading i Oslofjorden ønsker Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å øke oppmerksomheten på dette. Fastleger og legevakt bør være spesielt oppmerksom på pasienter som kan ha fått en vibrioinfeksjon i forbindelse med bading eller etter inntak av rå østers eller andre rå skjell.


05.06.2018

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


16.03.2018

Forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep

De nye bestemmelsene om kommunens, spesialisthelsetjenestens og den fylkeskommunale tannhelsetjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep er knyttet til Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). Regjeringens satsingsområder er at voldsutsatte skal få bedre beskyttelse, etterforskningen av volds- og overgrepssaker skal prioriteres, alle tjenester skal ha god og riktig kompetanse og det forebyggende arbeidet skal styrkes. 


14.02.2018

Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

{PagePropertyPlugin}

11.01.2018

Lovendringer som styrker barn og unges rettigheter ved bruk av helse- og omsorgstjenester

{PagePropertyPlugin}

11.01.2018

Ansatte i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger

Ansatte i helsetjenesten som ikke har gjennomgått meslinger, eller som ikke vet om de er vaksinert, bør tilbys vaksine fra arbeidsgiver. Det anbefaler Folkehelseinstituttet.


04.01.2018

Oppfølging av Strategi for seksuell helse (2017-2022) - Tilskuddsordning

Tilskuddsordningen er ny, og skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet, og søknadsfristen er 30.1.2018.


16.11.2017

Ny rapport om bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

I sin utredning anbefaler Helsedirektoratet at det utarbeides en anbefalt bemanningsnorm i en egen veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten


21.09.2017

Nye retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten - lanseringskonferansen 13. september

Fikk du ikke deltatt på konferansen? Her finner du alle presentasjonene!


17.08.2017

Kommunene inviteres til deltagelse i opplæringsprogrammet "Tidlig Inn"

Tidlig Inn (TI) er et opplæringstilbud til kommunene som gir fagfolk økt kompetanse til å snakke om sårbare temaer som psykisk helse, rus- og voldsproblematikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.


Flere nyheter