Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å opprettholde, bedre og fremme folks helse, og dessuten redusere faktorer som kan medføre helserisiko. Folkehelse er også et uttrykk for helsetilstanden i befolkningen og hvordan helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen. Folkehelsearbeidet skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Folkehelse er viktig i samhandlingsreformen

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Med folkehelseloven har fylkeskommunene og kommunene fått hovedansvaret for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Fylkesmannen skal sikre at folkehelsen ivaretas i planer

Fylkesmannen skal medvirke til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Det brede folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, og planlegging blir derfor et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


22.05.2018

Helsetilstanden i Norge 2018

Helsetilstanden i Norge er blandt de beste i verden, men de sosiale helseforskjellene øker!


14.03.2018

Ny rapport om metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Rapporten sammenfatter kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker barn og unges oppvekst - og tidlig innsats mot utsatte eller sårbare barn og unge. Den er aktuell for alle instanser som jobber med barn og unge.


28.02.2018

Ulikhet i oppvekstvilkår gir ulikhet i helse!

Vi har nå kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet!


19.02.2018

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 1/2018

Nyhetsbrevet innholder relevant informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.


14.02.2018

Folkehelserapporten 2018 oppdatert: alkohol og rusmidler

Profilene for kommuner er nå tilgjengelige og kan lastes ned her. Tema for 2018 er alkohol og rusmidler. 2018-profiler for fylkene kommer i mars.


03.01.2018

Årets første nyhetsbrev om folkehelsearbeid

Godt nytt folkehelseår! Her foreligger årets første nyheter fra Helsedirektoratet med relevans for arbeid med folkehelse og samfunnsplanlegging.


26.10.2017

15 278 unges stemmer om hvordan det er å vokse opp i Buskerud

Rapporten samler funnene fra Ungdata-undersøkelsen "Ung i Buskerud 2017", og gir en oversikt over hvordan over 15 000 ungdommer fra alle kommuner i Buskerud opplever å ha det akkurat nå.


16.10.2017

Høstens nyheter på folkehelseområdet

Brevet inneholder informasjon fra Helsedirektoratet med relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid


05.09.2017

Mestre hele livet - ny strategi for god psykisk helse

Grunnlaget for god psykisk helse legges ikke bare i helsesektoren. Det legges i alle sektorer i hele samfunnet!


16.08.2017

Stor konferanse om å være ung i Buskerud!

På denne konferansen vil du få presentert 15.278 ungdommers stemmer om hvordan det er å være ung i Buskerud i dag! 


Flere nyheter