Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


15.08.2018

Tilsyn med Rollag kommune

Varsel om systemrevisjon med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming og utvalgte deler av helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.


14.08.2018

Tilsyn med Ål kommune

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.


14.08.2018

Tilsyn med Hole kommune

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.


02.08.2018

Vibriobakterier: Økt oppmerksomhet om infeksjonsfare etter bading

I forbindelse med forekomst av alvorlige vibrio‐infeksjoner hos eldre etter bading i Oslofjorden ønsker Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å øke oppmerksomheten på dette. Fastleger og legevakt bør være spesielt oppmerksom på pasienter som kan ha fått en vibrioinfeksjon i forbindelse med bading eller etter inntak av rå østers eller andre rå skjell.


02.08.2018

Veteraners psykiske helse – kurs for leger og psykologer 25. - 26. oktober 2018

Målet med kurset er å øke interessen for, og kunnskapen om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan veteraner best kan ivaretas i helsevesenet.


02.08.2018

Pasientforløp og ROP-lidelser

I en ny oppsummering av kunnskap ser Terje Emil Fredwall/Senter for omsorgsforskning nærmere på pasientforløpet for personer med ROP-lidelser. Her løftes det frem en rekke gode erfaringer og velfungerende tiltak.


24.06.2018

Rus: Kommunene skal dele ut brukerutstyr

Helsedirektoratet har sendt et brev til alle landets kommuner der det går frem at kommunene skal ha ordninger som gjør brukerutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengelig for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.


24.06.2018

Tilskudd til prosjekt med primærhelseteam

Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd til et nasjonalt pilotprosjekt med primærhelseteam. Prosjektet er treårig med planlagt oppstart 1. april 2018. Prosjektet skal gjennomføres i 6 kommuner; 2 små, 2 mellomstore og 2 store kommuner. Det er planlagt at ca. 80 fastleger kan delta i prosjektet. Det blir gitt tilskudd til kommunen for lokal ledelse av prosjektet og til fastlegepraksiser for gjennomføring og utviklingsoppgaver.

Søknadsfristen er satt til 15. oktober 2017.


06.06.2018

Fagdag 2 om veiledningsmateriell for forebygging av av selvskading og selvmordsforebygging

Vi arrangerer to ulike fagdager sammen med RVTS Sør  om Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord. Fagdagene gjennomføres uten kursavgift for deltagerne.  


06.06.2018

Fagdag 1 om veiledningsmateriell for forebygging av av selvskading og selvmordsforebygging

Vi arrangerer to ulike fagdager sammen med RVTS Sør  om Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord. Fagdagene gjennomføres uten kursavgift for deltagerne.  


Flere nyheter Få nyhetsvarsel