Offentlighetsloven

Alle kan be om innsyn i saksdokumenter hos de forvaltningsorganene som er omfattet av offentlighetsloven. Bruk eInnsyn til å be om innsyn i brev og dokumenter fra statlige virksomheter.

Fylkesmannen veileder og gir råd på offentlighetslovens område, blant annet overfor kommunene. Ifølge offentlighetsloven er forvaltningens saksdokumenter i prinsippet åpne for innsyn. Loven gjelder også for en del selvstendige rettssubjekter der det offentlige har en vesentlig eierandel, for eksempel energi- og renovasjonsselskaper.

Avslag på innsyn

Avslag på krav om innsyn skal alltid være skriftlig, og det skal vise til den bestemmelsen i loven som gir grunnlag for å unnta opplysningene. Selv om det er hjemmel for å nekte innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere om du kan få innsyn i dokumentet eller opplysninger i dokumentet. Dette er i tråd med det såkalte prinsippet om meroffentlighet. Taushets­belagte opplysninger er unntatt offentlighet. 

Klage på avslag om innsyn

Hvis kommunale eller fylkeskommunale organer eller offentlig eide rettssubjekter har avslått søknaden din om innsyn, kan du klage til Fylkesmannen. Hvis du er nektet innsyn i Fylkesmannens dokumenter, er det ansvarlig fagdepartementet som er klageinstans. En klage etter offentlighetsloven skal sendes til og først behandles av det organet som avslo innsyn.

Vis mer


21.11.2014

Dokumenter skal journalføres

Alle saksdokumenter (brev, eposter, osv.) som kommer inn til Fylkesmannen skal journalføres. Når Fylkesmannen mottar dokumenter, kan dette ikke unntas offentlighet uten at offentleglova tillater det.


12.09.2014

Foredrag fra konferanse om åpenhet i forvaltningen

Fylkesmannen i Buskerud inviterte kommunene til dagskonferanse om åpenhet i forvaltningen.

Offentlighet i forvaltningen er et viktig prinsipp i dagens samfunn. Det at vi alle skal ha tilgang til og innsyn i forvaltningen er viktig for den enkeltes rettsikkerhet og for å kunne utføre demokratisk kontroll med myndighetsutøvelse. Fylkesmannen ønsket å sette fokus på dette viktige temaet ved å invitere politikere og administrasjonen i kommunene til dagskonferanse. Tema for konferansen var både dokumentoffentlighet og møteoffentlighet.