Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Hvis du trenger fri rettshjelp, kan du kontakte Fylkesmannen eller en advokat.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2018 er 1020 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vis mer

 


14.09.2018

Trenger du fri rettshjelp til å løse et juridisk problem?

Fritt rettsråd er juridisk rådgivning, og fri sakførsel er det man kan få innvilget dersom saken skal behandles av domstolene. Det er en advokat, eller en rettshjelper som bistår deg, dersom du får innvilget fri rettshjelp.


01.08.2017

Endring i rettshjelploven og stykkprisforskriften fra 1. juli 2017

En ny bestemmelse i rettshjelploven § 11 første ledd, gir rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i saker om tvangsmedisinering og tvangsernæring. 


28.12.2016

Endringer i lov om fri rettshjelp og nytt rundskriv

Stortinget har vedtatt endringer i rettshjelploven m.v. med virkning fra 1. januar 2017. 


28.12.2016

Ny salærsats for advokater 2017

Den offentlige salærsatsen for advokater i rettshjelpsaker er økt fra kr 995,- til kr 1 020,- med virkning fra 1. januar 2017.  


10.02.2016

Nye retningslinjer for dekning av advokaters reise i saker som gjelder enslig mindreårige asylsøkere

Statens sivilrettsforvaltning informerer om at praksis for dekning av reisefravær og reiseutgifter til advokat i saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere er endret, med virkning fra 1. februar 2016.


30.12.2015

Salærsats for advokater 2016

Den offentlige salærsatsen for advokater i rettshjelpsaker er endret til kr 995,- med virkning fra 1. januar 2016.  


22.12.2015

Nye funksjoner i elektronisk skjemaløsning for fritt rettsråd


10.12.2015

Endringer i regelverket om fritt rettsråd i asylsaker

Innskrenking av retten til fritt rettsråd ved avvisning av asylsøknad. Justis- og beredskapsdepartementet kunngjorde 8. desember at de har vedtatt en endring i utlendingsforskriften som innebærer at asylsøkere som ikke får saken realitetsbehandlet fordi de har hatt opphold i et trygt land, ikke lenger har rett til fritt rettsråd i en eventuell klagebehandling.


09.02.2015

Stykkprisen i saker om erstatning etter strafforfølgning er redusert

Med virkning fra 1. januar 2015 er stykkprisen i saker om erstatning etter strafforfølgning  redusert fra 8 til 5 timer, jf. stykkprisforskriften § 5 annet ledd nr. 2.


09.01.2015

Ny salærsats fra 1. januar 2015

Salærsatsen for advokater i rettshjelpssaker heves fra 965 til 970 kroner.


Flere nyheter