Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Hvis du trenger fri rettshjelp, kan du kontakte Fylkesmannen eller en advokat.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2018 er 1020 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vis mer

 


01.08.2017

Endring i rettshjelploven og stykkprisforskriften fra 1. juli 2017

En ny bestemmelse i rettshjelploven § 11 første ledd, gir rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i saker om tvangsmedisinering og tvangsernæring. 


28.12.2016

Endringer i lov om fri rettshjelp og nytt rundskriv

Stortinget har vedtatt endringer i rettshjelploven m.v. med virkning fra 1. januar 2017. 


28.12.2016

Ny salærsats for advokater 2017

Den offentlige salærsatsen for advokater i rettshjelpsaker er økt fra kr 995,- til kr 1 020,- med virkning fra 1. januar 2017.  


10.02.2016

Nye retningslinjer for dekning av advokaters reise i saker som gjelder enslig mindreårige asylsøkere

Statens sivilrettsforvaltning informerer om at praksis for dekning av reisefravær og reiseutgifter til advokat i saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere er endret, med virkning fra 1. februar 2016.


30.12.2015

Salærsats for advokater 2016

Den offentlige salærsatsen for advokater i rettshjelpsaker er endret til kr 995,- med virkning fra 1. januar 2016.  


22.12.2015

Nye funksjoner i elektronisk skjemaløsning for fritt rettsråd


10.12.2015

Endringer i regelverket om fritt rettsråd i asylsaker

Innskrenking av retten til fritt rettsråd ved avvisning av asylsøknad. Justis- og beredskapsdepartementet kunngjorde 8. desember at de har vedtatt en endring i utlendingsforskriften som innebærer at asylsøkere som ikke får saken realitetsbehandlet fordi de har hatt opphold i et trygt land, ikke lenger har rett til fritt rettsråd i en eventuell klagebehandling.


09.02.2015

Stykkprisen i saker om erstatning etter strafforfølgning er redusert

Med virkning fra 1. januar 2015 er stykkprisen i saker om erstatning etter strafforfølgning  redusert fra 8 til 5 timer, jf. stykkprisforskriften § 5 annet ledd nr. 2.


09.01.2015

Ny salærsats fra 1. januar 2015

Salærsatsen for advokater i rettshjelpssaker heves fra 965 til 970 kroner.


14.01.2013

Advokatskifte i fritt rettsrådssaker

Statens sivilrettsforvaltning har gitt en uttalelse knyttet til forståelsen av regelverket om advokatskifte i fritt rettsrådssaker.


Flere nyheter