Asylsøkere og flyktninger

Tallet på asylsøkere økte kraftig i 2015. Regjeringen satte i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen, og følger fortsatt situasjonen nøye. Norske myndigheter samarbeider nasjonalt, regionalt og lokalt for å ivareta asylsøkerne som kommer til Norge.

Ankomstsenter Østfold eller Ankomstsenter Finnmark er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. Ankomstsentrene er et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet. Her blir asylsøkerne registrert, de får en helseundersøkelse og informasjon om asylprosessen. Etter noen få dager her får de tildelt plass på et asylmottak der de kan være til søknaden er behandlet. Hvis asylsøkerne får positivt svar på søknadene sine, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag.

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige asylsøkere og flyktninger under 18 år får oppnevnt en representant. En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. Representanten har ikke den daglige omsorgen, men skal sørge for at barnet blir tatt vare på av den instansen som er ansvarlig for å tilby omsorg. Videre skal representanten hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken. Asylsøkere under 18 år får bo i særskilte asylmottak eller i omsorgssenter.

Ansvar for asylsøkerne:

  • Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader om asyl og utvisningssaker, og for akutt innkvartering og drift av asylmottak.
  • Politiets utlendingsenhet (PU) mottar søknader om asyl og gjennomfører asylintervjuer.
  • Kommunene skal yte primærhelsetjenester og barnevernstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, også for asylsøkere bosatt i mottak i midlertidig innkvartering. En tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at barn og unge som søker opphold i Norge - enten de bor i ordinære mottak, akuttmottak eller transittmottak - får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring. Kommunene kan dessuten søke om refusjon for utgifter til kommunale barneverntiltak til barnet fyller 20 år.

Fylkesmannens oppgaver:

  • Vi oppnevner representanter for enslige asylsøkere som er under 18 år.
  • Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter for å sikre rask kommunikasjon begge veier. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har dessuten et særskilt transittansvar, og er også tillagt et nasjonalt koordineringsansvar.
  • Vi har ansvar for behandling av saker om fri rettshjelp, og venter en økning av saker på dette feltet.
  • Vi fører tilsyn med omsorgssentrene for enslige asylsøkere under 15 år.  
  • Vi er tilsyn- og klageinstans og veileder kommunene i saker som gjelder sosiale tjenester og introduksjonsloven.
  • Vi gir kommunene råd og veiledning på helseområdet. 

 

Vis mer


15.01.2016

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger - En håndbok for kommunene

{PagePropertyPlugin}

08.01.2016

Akutt tannbehandling for asylsøkere

{PagePropertyPlugin}

08.01.2016

Ja til 1 000 flyktninger på Raumyr

Fylkesmannen tillater inntil 1 000 flyktninger på Raumyr transittmottak. Kongsberg kommunes tak på 300 flyktninger faller dermed bort.


05.01.2016

Hvor mange flyktninger bosetter kommunene?

Fylkesmannen i Buskerud har bedt kommunene gi en tilbakemelding på hvor mange flyktninger de skal bosette dette året. IMDI har anmodet kommunene om å øke antall bosettinger av flyktninger i 2016. Fristen for tilbakemelding var 31. desember.


23.12.2015

Informasjon til frivillige som vil hjelpe flyktninger

nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kan frivillige og privatpersoner finne en oversikt over muligheter for å bidra til mottak av asylsøkere og bosetting og integrering av flyktninger.

 


16.12.2015

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Fylkesmannen i Buskerud samarbeider med Helsedirektoratet, RVTS Sør og IMDI om å lage dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere på Sundvolden hotell den 29. januar 2016. Konferansen er gratis for deltagerne.


16.12.2015

Skjønnsmidler til utgifter knyttet til flyktningsituasjonen

Ni kommuner i Buskerud får tildelt skjønnsmidler på bakgrunn av ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningsituasjonen. Totalt får Buskerud 8,4 millioner kroner.


25.11.2015

Yrkesvaksinasjon for ansatte ved asylmottak

Folkehelseinstituttet mottar flere spørsmål om behov for vaksinasjon av ansatte ved mottakssentre og asylmottak. Generelt gjelder de samme anbefalingene som for den øvrige befolkningen. Utover dette skal risiko for smitte vurderes av arbeidsgiver. Se forøvrig Folkehelseinstituttets hjemmeside for ytterligere informasjon.


24.11.2015

Helsedirektoratet oppretter en pool med helsepersonell

I en situasjon med høye asylankomster over tid, kan noen kommuner ha behov for bistand for å gi nødvendige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger. Helsedirektoratet har derfor opprettet en pool for tilgjengelig helsepersonell som kan bistå der det er størst behov


23.11.2015

Økt behov for bosetting av flyktninger

Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt behov for bosetting av flyktninger. Derfor må det bosettes langt flere flyktninger enn det antallet IMDI tidligere har anmodet kommunene om. Tidligere bosettingsbehov er oppjustert til minst 18 000 flyktninger i 2016 og 21 000 flyktninger i 2017.


Flere nyheter