Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


05.06.2018

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


22.05.2018

Helsetilstanden i Norge 2018

Helsetilstanden i Norge er blandt de beste i verden, men de sosiale helseforskjellene øker!


09.05.2018

Nettverkssamling alkohol- og serveringslovgivningen

Fylkesmannen i Buskerud inviterer til nettverkssamling om alkohol- og serveringslovgivningen torsdag 7. juni 2018 på Tyrifjord hotell.


19.04.2018

2. gangs utlysning! Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Målet for ordningen er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. 


28.02.2018

Ulikhet i oppvekstvilkår gir ulikhet i helse!

Vi har nå kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet!


19.02.2018

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 1/2018

Nyhetsbrevet innholder relevant informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.


14.02.2018

Folkehelserapporten 2018 oppdatert: alkohol og rusmidler

Profilene for kommuner er nå tilgjengelige og kan lastes ned her. Tema for 2018 er alkohol og rusmidler. 2018-profiler for fylkene kommer i mars.


24.01.2018

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Mål for ordningen

Målet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, uavhengig av diagnose, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov.


11.01.2018

Ansatte i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger

Ansatte i helsetjenesten som ikke har gjennomgått meslinger, eller som ikke vet om de er vaksinert, bør tilbys vaksine fra arbeidsgiver. Det anbefaler Folkehelseinstituttet.


11.01.2018

Lovendringer som styrker barn og unges rettigheter ved bruk av helse- og omsorgstjenester

1. januar 2018 trådde en rekke endringer - for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter - i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel