Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


21.09.2017

Nominering til Dronning Sonjas skolepris 2017

Fylkesmannen i Buskerud har nominert Briskeby skole og kompetansesenter til Dronning Sonjas skolepris 2017.


07.08.2017

Samhandlende lederskap for utsatte barn og familier

KS Buskerud, Telemark og Vestfold har i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge invitert til Lederopplæringsprogrammet: "Samhandlende lederskap for utsatte barn og familier". Fylkesmannen i Buskerud oppfordrer kommunene til å vurdere deltakelse.


01.08.2017

Lovendring for å stoppe mobbing

Fra 1. august blir det endringer i regelverket om skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal sikre at elevene har det trygt og godt på skolen. Elever og foreldre som mener skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing, kan ta kontakt med Fylkesmannen.

 


02.05.2017

Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever på studieforberedende studieprogram som er sterkt rammet av dysleksi eller har spesifikke språkvansker kan søke Fylkesmannen om dispensasjon fra vurdering i fremmedspråk, dersom individuell tilrettelegging ikke er mulig. Dispensasjonen gjelder ikke engelsk.


15.03.2017

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser tilskuddsordningen «Systematisk
identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn». Frist for å søke om tilskudd er 3. april 2017.


02.02.2017

Videreutdanning 2017

Søknadsperioden for videreutdanning for lærere, barnehagelærere og andre pedagoger, rektorer, styrere og ansatte og ledere i PPT er i gang. Søknadsfristen for søkere til videreutdanning er 1. mars.


11.01.2017

Mobbing gir alvorlige helsekonsekvenser

En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt for mobbing kan føre til et bredt spekter av helseproblemer og sosiale vansker.


01.11.2016

Veiledningsstøtte innenfor fagområdet andrespråkspedagogikk

I forbindelse med oppfølgingen etter den fylkesvise samlingen om inkludering og opplæring av flyktninger, tildeler Utdanningsdirektoratet veiledningsstøtte innenfor fagområdet andrespråkspedagogikk. Støtten vil tildeles eiere etter søknad.


25.08.2016

Barn som ikke møter på skolen - for skoler og skoleeiere

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for å bidra til å sikre at kommuner behandler saker med barn som ikke møter på skolen likt, og å sikre at barn i opplæringspliktig alder får oppfylt sin rett og plikt til grunnskoleopplæring.


10.08.2016

Våre tanker om skolemiljø

Fylkesmannen i Buskerud ønsker i likhet med Kunnskapsdepartementet at skolemiljøsaker skal håndteres så enkelt, raskt og trygt som mulig. De nye lovforslagene fra departementet bør ha en enda tydeligere forankring i Barnekonvensjonen og Grunnloven, mener Fylkesmannen. Fylkesmannen tror ikke forholdet for elevene blir bedre om vedtaksplikten fjernes.


Flere nyheter