Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


12.10.2018

Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager


11.04.2018

Utlysing av kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere - nasjonalt prøveprosjekt 2018

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å videreføre et nasjonalt prøveprosjekt med kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som ønsker å øke sine ansattes kompetanser i barnehager på tvers av kommunegrenser.


21.09.2017

Invitasjon til å søke på tilretteleggingsmidler, lokale prioriteringer, for barnehageeiere i Buskerud

Invitasjon til barnehageeiere i Buskerud til å søke på tilretteleggingsmidler, lokale prioriteringer


24.04.2017

Barnehagen har fått ny rammeplan

I dag har kunnskapsministeren presentert den nye "grunnloven" som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i alle landets barnehager. Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


06.04.2017

Invitasjon til å søke om kompetansemidler for ikke-kommunale barnehageeiere

Utlysing av kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere - nasjonalt prøveprosjekt 2017


15.03.2017

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser tilskuddsordningen «Systematisk
identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn». Frist for å søke om tilskudd er 3. april 2017.


03.03.2017

Videreutdanning 2017 - behandling av søknader - for ansatte i skole, barnehage og PPT

Videre utdanning 2017 - behandling av søknader


03.03.2017

Tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - for barnehageansatte - lokale prioriteringer 2017/18

Det vil bli muligheter for å søke på tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - for barnehageansatte - lokale prioriteringer


02.02.2017

Videreutdanning 2017

Søknadsperioden for videreutdanning for lærere, barnehagelærere og andre pedagoger, rektorer, styrere og ansatte og ledere i PPT er i gang. Søknadsfristen for søkere til videreutdanning er 1. mars.


01.02.2017

Styrerutdanning i Drammen

Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr nå lederutdanning for styrere og assisterende styrere. Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Oppstart høsten 2017, søknadsfrist: 1. mars.


Flere nyheter