Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


11.07.2018

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Den nye regionale ordningen skal gjelde fra 2019. Ordningen gir barnehageeiere økt medvirkning i planlegging, prioritering, bruk av midler og igangsetting av tiltak som skal sikre økt kompetanseutvikling i barnehagene.


06.06.2018

Fagdag 1 om veiledningsmateriell for forebygging av av selvskading og selvmordsforebygging

Vi arrangerer to ulike fagdager sammen med RVTS Sør  om Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord. Fagdagene gjennomføres uten kursavgift for deltagerne.  


05.06.2018

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


31.05.2018

Kort veg til gode hjelpere

Hvordan tar vi imot potensielle gründere som strømmer over av entusiasme og mer eller mindre gode idéer? Og hvordan finner vi fram til potensial og mulighet hos de mer forsiktige og gir vedkommende hjelp og støtte i oppstartsfasen? Jobber du med veiledning knyttet til etablering og næringsutvikling, kan temadagen «Kort veg til gode hjelpere» være noe for deg!


23.05.2018

Tilskudd til leirskoleopplæring 2018

Tilskuddsordnignen for leirskoleopplæring har blitt lagt om for 2018. Det er nå Utdanningsdirekotratet som ivaretar ordningen.


22.05.2018

Helsetilstanden i Norge 2018

Helsetilstanden i Norge er blandt de beste i verden, men de sosiale helseforskjellene øker!


26.04.2018

Jord i praksis for barnehager og SFO - ekstrakurs 24. mai!

Kurset skal inspirere og gi ny kunnskap om matjorda til dere som dyrker mat sammen med barna i barnehagen eller med de yngste på skolen.


12.04.2018

Jord i praksis for barnehager og SFO

Dette kurset er fulltegnet. Se påmelding til nytt kurs som avholdes 24. mai 2018.


11.04.2018

Utlysing av kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere - nasjonalt prøveprosjekt 2018

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å videreføre et nasjonalt prøveprosjekt med kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som ønsker å øke sine ansattes kompetanser i barnehager på tvers av kommunegrenser.


12.03.2018

Jord skapte liv!

At matjord er en levende organisme, er noe de færreste av oss tenker på. Fylkesmannen jobber for å øke forståelsen og kunnskapen om den levende matjorda og hadde dette som tema for barnehage- og SFO-ansatte.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel