Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis mer

Lokal tekst skal komme her


02.05.2018

Tilsyn hos Bufetat, Buskerud ungdoms - og familiesenter akutt

Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført varslet tilsyn hos Bufetat, Buskerud ungdoms- og familiesenter akutt. Temaet for tilsynet var institusjonens innhenting av politiattester for ansatte og ansattes kompetanse.
 


16.03.2018

Bufetat sikrer ikke bistandsplikten i hjelpe- og omsorgssaker

Bufetat Region sør sikrer ikke bistandsplikten i hjelpe- og omsorgssaker. Det er konklusjonen etter et tilsyn i september 2017.


12.09.2016

25% flere nye saker til barnevernet i Buskerud første halvår

Både nye meldinger og antall avsluttede undersøkelser viser kraftig økning


05.04.2016

Stor interesse for å vurdere egen virksomhet i barnevernet

Alle forespurte tjenester ønsker å delta på egenvurdering til høsten


11.03.2016

Færre saker per saksbehandler i barnevernet

Hver ansatt har nå ansvar for 17,3 saker


22.05.2015

Opplæring i samtaler med barn om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

{PagePropertyPlugin}

08.12.2014

Barnevernlederforum på Hotell Tollboden

10 av 12 barneverntjenester var representert på den årlige samlingen for barnevernlederne i Buskerud 3.-5. desember. Bufetat var som vanlig også invitert, og stilte med representanter for Inntak- og fosterhjemsavdelingen samt fra institusjonsledelsen.


25.11.2014

Oppfølging av barn i kommunale fosterhjem

Oppsummering av forsøk med egenkontroll/erfaringsspredning høsten 2014. Barneverntjenestene i Hurum, Lier og Nedre Eiker kommuner.


05.11.2014

Ønsker du å klage på barnevernet?

Fylkesmannen mottar mange klager fra publikum, som gjelder forskjellige forhold rundt en barnevernsak. Vi er tilsynsmyndighet, og skal følge med på at kommunene og Bufetat utfører sine oppgaver i tråd med bestemmelsene i barnevernloven.


24.09.2014

Bufetat sikrer ikke bistandsplikten i akuttsaker

Bekymringsmeldinger fra flere kommuner ga grunnlag for tilsyn med Bufetats bistandsplikt ved akuttplasseringer av barn i Region Sør.


Flere nyheter