Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.

Fylkesmannens Vergemål-, sosial- og barnevernsavdeling og Helseavdeling inviterer til tilsynskonferanse 18 februar 2014 på Union scene i Drammen.

Det vil bli innlegg fra forsker Jar Erling Klausen fra Norsk institutt for by- og regionsforskning, som de siste årene har medvirket til flere rapporter om statlig tilsyn med kommunale virksomheter

Assisterende direktør Jo Kittelsen i Statens helsetilsyn og ledere for to kommuner i Buskerud vil snakke om tilsyn, og det å ha tilsyn fra Fylkesmannen

Lisbeth Pipping er forfatter, forsker og foreleser. Hun vil la oss se gjennom sitt nøkkelhull, inn i en verden der hun lever med to småsøstre og en mor med utviklingshemming. Der levde de i en verden uten nødvendig hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet. Hun har skrevet boken «Kjærlighet og stålull» og roser de som våget å se: «Ni är räddande änglar, det är ni som gör att de utsatta barnen orkar vidare.»

 

Mer informasjon og invitasjon til konferansen kommer i begynnelsen av 2014.


05.06.2018

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


22.05.2018

Helsetilstanden i Norge 2018

Helsetilstanden i Norge er blandt de beste i verden, men de sosiale helseforskjellene øker!


02.05.2018

Tilsyn hos Bufetat, Buskerud ungdoms - og familiesenter akutt

Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført varslet tilsyn hos Bufetat, Buskerud ungdoms- og familiesenter akutt. Temaet for tilsynet var institusjonens innhenting av politiattester for ansatte og ansattes kompetanse.
 


16.03.2018

Bufetat sikrer ikke bistandsplikten i hjelpe- og omsorgssaker

Bufetat Region sør sikrer ikke bistandsplikten i hjelpe- og omsorgssaker. Det er konklusjonen etter et tilsyn i september 2017.


28.02.2018

Ulikhet i oppvekstvilkår gir ulikhet i helse!

Vi har nå kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet!


19.02.2018

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 1/2018

Nyhetsbrevet innholder relevant informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.


11.01.2018

Ansatte i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger

Ansatte i helsetjenesten som ikke har gjennomgått meslinger, eller som ikke vet om de er vaksinert, bør tilbys vaksine fra arbeidsgiver. Det anbefaler Folkehelseinstituttet.


11.01.2018

Lovendringer som styrker barn og unges rettigheter ved bruk av helse- og omsorgstjenester

1. januar 2018 trådde en rekke endringer - for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter - i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft.


04.01.2018

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Tilskuddet skal stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Det skal støtte opp om og realiserere målene i Samhandlingsreformen og NCD strategien. Disse målene er å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.


03.01.2018

Årets første nyhetsbrev om folkehelsearbeid

Godt nytt folkehelseår! Her foreligger årets første nyheter fra Helsedirektoratet med relevans for arbeid med folkehelse og samfunnsplanlegging.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel