Utdanning i utlandet

Norske grunnskoler i utlandet kan søke om godkjenning etter friskoleloven. Adresselisten til godkjente grunnskoler og videregående skoler ligger på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det finnes godkjente skoler i Europa og Afrika. Det er Utdanningsdirektoratet som er tilsynsmyndighet, og som utbetaler tilskuddene til de godkjente skolene.

PP-tjeneste ved norske skoler i utlandet

Etter friskoleloven har elever rett til spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Fylkesmannen i Oslo og Viken står for driften av denne tjenesten, og Utdanningsdirektoratet er klageinstans. PP-tjenesten i utlandet er for elever både i grunnskolen og i videregående opplæring. Barn under opplæringspliktig alder (førskolealder) har ikke lovfestet rett til pedagogisk-psykologisk tjeneste.

På nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken finner du mer informasjon om PP-tjenesten i utlandet.  

Stipend- og støtteordninger for studenter i utlandet

Du kan få spesiell støtte til videregående utdanning flere steder rundt om i verden. Senter for internasjonalisering av utdanning skal fremme internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet.