Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer

Telefonvakt vergemål

Telefon: 37017899

Telefontid:  mandag-fredag kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no(ikke send sensitiv informasjon på e-post)

Du kan sende sikker melding til Fylkesmannen her (krever innlogging med BankID eller lignende).

 


30.08.2018

Telefonvakten for vergemålssaker har fått direktenummer fra 03.09.2018

Fra og med mandag 03.09.2018 kan du ringe direkte til vergemålsenhetens telefonvakt på tlf. 37017899 på hverdager i tidsrommet kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00.


29.05.2018

Nettbasert kurs for verger (e-læringskurs)

Statens sivilrettsforvaltning har laget et nettbasert kurs for verger.


23.04.2018

Brukerundersøkelse for verger

Er du verge i Aust- og Vest-Agder? Vi ønsker din tilbakemelding på hvordan du opplever Fylkesmannen som vergemålsmyndighet.


12.04.2018

Rollefordeling mellom verge og NAV i forhold til personer under vergemål

Retten til økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven gjelder uavhengig av om vedkommende har verge eller ikke.


16.11.2017

Fagdag for nye og erfarne verger

Over 50 av Fylkesmannens faste verger deltok på fagsamling 9. november 2017.


08.11.2017

Informasjonsvideo om vergemål

Ansatte hos Fylkesmannen i Vestfold har medvirket i en informasjonsvideo om vergemål for personer med demens.  


18.10.2017

Fagsamling for faste verger 09.11.2017

Program og påmelding


12.10.2017

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen foreslår å styrke vergemålsordningen med 43 millioner kroner i 2018. 


15.09.2017

Ny versjon av kommunehåndbok EMA/EMF

IMDi har gitt ut en ny versjon av håndboken: http://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/brosjyrer-og-ressurser/arbeid-med-enslige-mindrearige-asylsokere-og-flyktninger---en-handbok-for-kommunene.pdf


28.03.2017

Vergeregnskap for året 2016

Fristen for innlevering av vergeregnskap for 2016 er 30. april 2017.


Flere nyheter