Nytt risikobilde for Agder – ROS Agder

Det samlede, regionale risikobildet for begge Agder-fylkene ble første gang publisert 3. mai 2011. Nå har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder oppdatert risikobildet og utarbeidet en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for Agder – ROS Agder.

Revisjonen av ROS Agder er et resultat både av formelle krav til regionale risiko- og sårbarhetsanalyser og av at verdenen er i endring. Siden mai 2011 har det vært flere hendelser og utviklingstrender som har satt sitt preg på beredskapstenkningen nasjonalt, regionalt og lokalt. Som eksempler kan nevnens:

  • Terroraksjonen i Oslo og på Utøye 22. juli 2011
  • Flyktningesituasjonen høsten 2015
  • Klimautviklingen – varmere, våtere, villere – med utfordringer innen bl.a. arealplanlegging og håndteringen av stadig hyppigere ekstreme værforhold
  • Økt digitalisering av tjenesteyting og velferdstjenester

Den reviderte ROS Agder prøver å fange opp dette. Men vi erkjenner at det alltd vil vøre en usikkerhet knyttet til hva og hvordan hendelser kan intreffe og har derfor beholdt "Den ukjente hendelsen" i analysen. Den er nok mer aktuell enn noen gang.

I utarbeidelsen av den reviderte ROS Agder har vi tatt utgangspunkt i den gamle analysen. Vi har involvert de som bidro forrige gang også i revisjonen slik at det fremdelse er de som er ansvarlige for de forskjellige risikoområdene som bidrar i arbeidet.

ROS Agder skal være et hjelpemiddel for kommunene og de regionale beredskapsaktørene i deres beredskapsarbeid. Analysen skal fungere som en inspirasjon og en momentliste for beredskapsarbeidet. Men det er viktig å presisere at kommunene og de regionale aktørenes beredskapsarbeid må være tilpasset deres behov og utfordringer. Alle svarene ligger ikke i ROS Agder.

Analysen som nå er ferdig skal på mange måter fungere som en grunnmur som skal vedlikeholdes og som det skal reises et byggverk på. Vi har utarbeidet en oppfølgingsplan som forteller hvordan dette er tenkt gjort. Den inneholder planer for rutinemessig revisjon og planer for dybdeanalyser på utvalgte risikoområder. Planen forankrer også ROS Agder som grunnlag for øvelser, seminarer og andre aktiviteter. I oppfølgingsarbiedet er vi helt avhengig av beredskapsaktørene i samfunnet – kommuner, kraft, tele, nødetater, osv. for å få til et godt og samordnet resultat.

Et viktig moment i den reviderte ROS Agder er at den skal være et levende dokument. Derfor legger vi opp til at analysen skal være nettbasert. Det vil bli jobbet kontinuerlig med analysen, og på Fylkesmannens nettsider vil man alltid finne siste versjon.

Link til ROS Agder finnes i margen til høyre.