Beredskap

For å kunne håndtere kriser må vi samfunnet ha planer for krisehåndtering, og vi må gjennomføre øvelser i tråd med disse planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Fylkesmannen skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Fylkesmannen er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Vis mer


10.03.2017

Informasjonsmøte om Nødnett

Det var godt oppmøte fra kommuner og regionale aktører på informasjonsmøtet 28. februar 2017 for for tilleggsbrukere av Nødnett.


26.01.2017

Ny ordning for naturskadeerstatning

Ved årsskifte trådte den nye loven om naturskadeerstatning i kraft. Det er blant annet gjort endringer i måten skadelidte søker om erstatning.


07.12.2016

Evaluering varslingsøvelse- høst 2016

Hensikten med øvelsen var å gjøre kommuner og regionale etater og aktører kjent med Fylkesmannens oppdaterte plan for varsling av flom og ekstreme værforhold.


01.11.2016

Ny øvingsveileder

Målgruppen for DSBs øvingsveileder er alle aktører som har behov for å øve, både offentlige, private og frivillige organisasjoner.


11.08.2016

Skal du til utlandet snart? Start turen på reiseregistrering.no

Friheten til å reise blir oftere utfordret av krig, terror og naturkatastrofer. "Si i fra hvor du går" – også når du drar til utlandet.


30.06.2016

Evaluering varslingsøvelse- sommer 2016

Fylkesmannens beredskapsstab gjennomførte mandag 13. juni en uvarslet varslingøvelse for kommuner og regionale etater og aktører.


14.06.2016

Temadag ekstremvær

Fylkesmannens beredskapsstab gjennomførte tirsdag 14. juni temadag om ekstremvær for kommunene i Vest- Agder.


22.04.2016

Agder-kommunene blant de beste på samfunnssikkerhet og beredskap

DSBs årlige undersøkelse er klar.