Innsigelser til kommunedelplan for havneområde nord - Kongsgård - Vige

Bane NOR og Fylkesmannen har reist innsigelser mot forslaget til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige i Kristiansand. Innsigelsene gjelder henholdsvis manglende tilknytning til jernbane og at forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for barn og unges interesser i planleggingen.

Kristiansand kommune har lagt forslag til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige ut til offentlig ettersyn. Det er reist to innsigelser fra statlige myndigheter som Fylkesmannen skal samordne.

Innsigelse fra Bane NOR

Bane NOR reiser innsigelse til planforslaget på følgende punkter:

  • Det må innarbeides rekkefølgekrav om at dagens containerhavn ikke kan flyttes til nytt havneområde i Kongsgård – Vige før nytt jernbanespor med kobling til eksisterende jernbanenett er ferdigstilt.
  • Det må innarbeides krav om detaljregulering for delområde o_SHA-1.
  • Innenfor delområde o_SHA-1 må det settes av areal til jernbaneterminal i tråd med utredninger i planbeskrivelsen, minimum 50 – 60 dekar.
  • Det må settes av areal til fremtidig jernbanetrasé, herunder tunell med tilhørende sikringssone.

Vi viser til vedlagte brev fra Bane NOR hvor innsigelsene begrunnes nærmere. Det er også gitt forslag til hvordan innsigelsen kan løses.

Innsigelse fra Fylkesmannen

«Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for barn og unges interesser i planleggingen og fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, innsigelse til følgende forhold i planen: størrelse og utforming av kommunedelplanens o_SHA_3. Avgrensningen til o_SHA_3 må utformes slik at Ringknuden med forbindelse til Ringåsen bevares som nærturterreng og som leke- og rekreasjonsområde for barn og unge.»

Andre vurderinger og faglige råd

Fylkesmannen har vurdert planen og gitt faglige råd om støy, forurensning av Topdalsfjorden, jernbanetilknytning og funksjonsfordeling med andre havner. Vi viser til vedlagte høringsuttalelse.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen har vurdert innsigelsen fra Bane NOR i henhold til samordningsoppdraget vi har fått fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etter Fylkesmannens vurdering er innsigelsen relevant og saklig begrunnet. Fylkesmannen har kommet til at innsigelsen kan fremmes for kommunen.

Det foreligger ikke innsigelser fra andre statlige myndigheter som Fylkesmannen har samordningsansvar for. Det foreligger heller ikke motstridende innsigelser fra statlige myndigheter.

Fylkesmannen oppfordrer Kristiansand kommune å vise smidighet i arbeidet med å finne løsninger som er akseptable for alle parter. Fylkesmannen står til disposisjon for partene dersom det er ønskelig.