To nye naturreservat i Agder

Kongen i statsråd har i dag vernet to nye skogområder i Agder. Områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern.

Kongen i statsråd vedtok 21. juni å verne 19 skogområder i til sammen 10 fylker. I alt vernes 94 kvadratkilomter, og 56 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter og bidrar til oppnåelse av nasjonale- og internasjonale mål for naturmangfold som i grove trekk går ut på å bevare vår natur og artene som finnes der for framtida og kommende generasjoner.

To av de nye områden ligger i Agder. Birkelid naturreservat ligger i Songdalen kommune, mens Dåsvassdalen naturreservat ligger i Evje og Hornnes kommune. Til sammen vernes ca. 3600 daa i de to områdene. Vernet omfatter blant annet rik edellauvskog med alm-lindeskog- og lågurt-eikeskogsutforminger i Birkelid. I Dåsvassdalen finner vi blant annet en rik engpreget edellauvskog og viktige barlindforekomster.

I Birkelid naturreservat finnes det fine partier med eikeskog.

I Birkelid naturreservat finnes det fine partier med eikeskog.


Eikeskogsparti i Birkelid naturreservat. Foto: Pål Klevan.

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt, det vil si at oppføring av nye bygg, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke vil være tillatt. Noen tiltak vil kunne bli tillatt etter søknad.

Vanlige friluftslivsaktiviteter vil kunne foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger i vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt) eller plukking av bær og sopp.

Frivillig skogvern
Områdene inngår i all hovedsak i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Det innebærer at grunneierne selv har tilbudt områdene for vern, mot erstatning. Interessen for frivillig skogvern har de siste årene økt, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

 Les mer om vernevedtaket på regjeringen.no.