Ti områder i Agder er vernet

Ti nye områder i Agder ble i statsråd fredag 25. november vernet gjennom ordningen med frivillig vern.

Kongen i statsråd vedtok 25. november å verne 33 skogområder som til sammen berører 11 fylker, fra Nord-Trøndelag i nord til Vest-Agder og Rogaland i sør. I alt vernes ca. 55 kvadratkilometer nytt areal, og ca. 44 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter og bidrar til oppnåelse av nasjonale- og internasjonale mål for naturmangfold som i grove trekk går ut på å bevare vår natur og artene som finnes der for framtida og kommende generasjoner.

Ti av områdene som ble vedtatt vernet som naturreservat ligger i Aust- og Vest-Agder (seks i Aust-Agder og fire i Vest-Agder) og utgjør ca. 21 kvardratkilomenter.

De nye områdene er; Navassfjell (utvidelse) naturreservat i Gjerstad kommune, Storåna naturreservat i Åmli kommune, Kjesfjell og Gaupenapen naturreservat i Åmli kommune, Tveiteråsen naturreservat i Froland kommune, Tårendalen naturreservat i Froland kommune, Lemfjellheia naturreservat i Froland kommune, Kile naturreservat (utvidelse) i Vennesla kommune, Kyrkjevatna naturreservat i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner, Nautarheia naturreservat i Marnadal kommune og Nedre Timenes (utvidelse) i Kristiansand kommune.

Fra området som foreslås som utvidelse av Nedre Timenes naturreservat.

Nedre Timenes naturreservat utvides nå helt til fylkesgrensen til Aust-Agder. Foto: Pål Klevan / FMVA


Nedre Timenes naturreservat utvides nå helt fram til fylkesgrensen til Aust-Agder. Foto: Pål Klevan / FMAV

Reservatene representerer områder med verdifulle naturtyper som varierer fra gammel løv-, furu- og granskog til bekkekløfter og blandingskog av nasjonal og regional betydning.

Norge har forpliktet seg til å ta vare på vårt biologiske mangfold gjennom nasjonale målsettinger og internasjonale avtaler. Ett av tiltakene er vern av viktige skogområder for å bevare et representativt utvalg av ulike skogtyper for kommende generasjoner. I tillegg sikrer dette leveområder for truede arter og naturtyper i norsk skog.

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt, det vil si at oppføring av nye bygg, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke vil være tillatt. Noen tiltak vil kunne bli tillatt etter søknad.

Vanlige friluftslivsaktiviteter vil kunne foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger i vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt) eller plukking av bær og sopp.

Frivillig skogvern
Områdene inngår i all hovedsak i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Det innebærer at grunneierne selv har tilbudt områdene for vern, mot erstatning. Interessen for frivillig skogvern har de siste årene økt, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

 Les mer om vernevedtaket på regjeringen.no.