Nye verneområder i Agder

Skogbefaring, Kvåsfossen naturreservat
Skogbefaring, Kvåsfossen naturreservat (Foto: Pål Klevan / Pål Klevan / FMAV)

Kongen i statsråd har i dag vernet fem nye skogområder i Agder, i tillegg til utvidelse av to eksisterende naturreservat. Områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern.

Kongen i statsråd vedtok 1. desember å verne sju områder i Agder. I alt vernes ca. 10 100 dekar nytt areal i kommunene Froland, Lillesand, Evje og Hornnes, Bygland og Lyngdal. Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter og bidrar til oppnåelse av nasjonale- og internasjonale mål for naturmangfold som i grove trekk går ut på å bevare vår natur og artene som finnes der for framtida og kommende generasjoner.

 

To utvidelser - nye områdenavn
De to edellauvskogsreservatene Røyrmyråsen i Lillesand og Lindalen i Evje og Hornnes ble vernet i 1977. Det nye vernevedtaket medfører en betydelig økning av arealet for begge områdene. Røyrmyråsen øker fra 55 til 325 dekar, samtidig som det får navnet Torehei naturreservat. Lindalen endrer navn til Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat og øker i størrelse fra 110 til 4789 dekar.

 

Sydalen, Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat

Sydalen i Evje og Hornnes. Foto: Pål Klevan


 

Tre områder i Froland
I Froland får man i denne vernerunden et tilfang på tre nye områder. Romeheia og Haresteinsheia er begge dominert av eldre furuskog, men med betydelig innslag av lauvskog. Deriblant en del eldre eikeskog. Styggetjønnåsen skiller seg ut ved å være dominert av storvokst og høyproduktiv gran- og furuskog.

 

Furuskog, Romeheia naturreservat

Furuskog på Skvaleheia i Romeheia naturreservat. Foto: Pål Klevan


 

Kvåsfossen og Bjoruvstøl 
Bjoruvstøl ligger nord i Årdalen i Bygland, og er en naturlig forlengelse av Årdalen naturreservat. Området har også mye av de samme kvalitetene som dette, med rik edellauvskog i liene ned mot Storåna og med en gradient av fattigere fjellskog opp mot de høyereliggende delene av naturreservatet. Kvåsfossen naturreservat består hovedsaklig av urete og artsrik alm-lindeskog i den bratte østvendte lia ned mot Kvåsfossen i Lyngdal.

Alm-lindeskog, Kvåsfossen naturreservat

Alm-lindeskog i Kvåsfossen naturreservat. Foto: Pål Klevan


 

Konsekvenser av vernevedtaket
Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt, det vil si at oppføring av nye bygg, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke vil være tillatt. Noen tiltak vil kunne bli tillatt etter søknad.

Vanlige friluftslivsaktiviteter vil kunne foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger i vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt) eller plukking av bær og sopp.

Frivillig skogvern
Områdene inngår i all hovedsak i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Det innebærer at grunneierne selv har tilbudt områdene for vern, mot erstatning. Interessen for frivillig skogvern har de siste årene økt, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

 Les mer om vernevedtaket på regjeringen.no eller om de enkelte områdene i Miljødirektoratets naturbase.