Nye naturreservat i fem kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd har i dag vernet åtte nye skogområder i Agder, i tillegg til utvidelse av tre eksisterende naturreservat. Områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern og vern på Statskogs grunn.

Kongen i statsråd vedtok 1. desember å verne 11 områder i Agder. I alt vernes ca. 16 000 dekar nytt areal i kommunene Bygland, Gjerstad, Tvedestrand, Åmli, og Kristiansand. Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter og bidrar til oppnåelse av nasjonale- og internasjonale mål for naturmangfold som i grove trekk går ut på å bevare vår natur og artene som finnes der for framtida og kommende generasjoner.

Utsikt over Byglandsfjorden, Kviteflogi naturreservat i Bygland,

Utsikt over Byglandsfjorden. Kviteflogi naturreservat. (Foto: Pål Klevan / Pål Klevan / FMAV)

Gamle granskoger og rike lier
Det er stor variasjon i skog- og naturtyper som inngår i de nye naturreservatene. I Hækjenkleiv, finner vi flotte og urørte områder med gammel granskog i nord, gammel furuskog på toppene og med eikeskog i sør, blant annet med flere grove og hule eiker. I Rosstøl har vi botanisk rike edellauvskogslier ned mot Øynesvann. Her er det gjort mange spennenede funn av sjeldne sopparter. I Heddeviksfjell har vi urete og rike edellauvskogslier ned mot Åraksfjorden. Dette er et område som har tydelige spor etter tidligere tids bruk, med en rekke grove styvingstre og med en artsrik slåttemarkslokalitet ved Hedde. Kviteflogi er et område med rike og botanisk interessante edellauvskogslier, "gryter" med gammel granskog og en fantastisk utstikt over Byglandsfjorden. Vassvann i Kristiansand er ikke så stort, men har en spennende beliggenhet mellom vannene Vassvann, Røyrvann, Eidsvann og Stemvann. Også her er det spor etter tidligere kulturlandskap i form av gamle styvingstrær. Åslandsøya og Kjeøya er som navnet røper, totalt omgitt av vann. Naturreservatet ligger i Nidelva sør for Nelaug og består av 4-5 større og en rekke mindre skogkledte øyer og holmer.

Død ved i naturskog av gran. Hækjenkleiv naturreservat i Åmli.

Naturskog av gran. Hækjenkleiv naturreservat. (Foto: Pål Klevan / Pål Klevan / FMAV)

Statskog
I Gjerstad vernes områdene Bjørnstadfjell og Fossbufjellet. Begge disse områdene, som til sammen omfatter over 4500 dekar, ligger på Statskogs grunn. Områdene er varierte blandingsskoger med både eikeskog og gammel granskog på høyproduktiv grunn. I Fossbufjellet er det i tillegg forekomster med gammel og grovvokst barlind.

Styvingstre av lind. Vassvann naturreservat i Kristiansand.

Styvingstre av lind. Vassvann naturreservat. (Foto: Pål Klevan / Pål Klevan / FMAV)

Tre utvidelser
De to verneområdene Reismyr og Vardeheia i Åmli får begge utvidet arealet gjennom denne vernerunden. Reismyr mer enn dobler arealet fra vernet i 1986 til 1144 dekar, mens Vardeheia, som er et av de største naturreservatene i Agder, har blitt over 20 000 dekar stort. I Kristiansand utvides Svingervann naturreservat til ca. 2000 dekar. Svingervann ligger nært på tett bebygde områder i Kristiansand, og er derfor også et svært viktig område i friluftslivssammenheng. 

Kort veg til tett befolkede områder fra Svingervann naturreservat i Kristiansand.

Svingervann naturreservat ligger ikke langt fra tett bebygde områder i Kristiansand. (Foto: Pål Klevan / Pål Klevan / FMAV)


Konsekvenser av vernevedtaket
Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt, det vil si at oppføring av nye bygg, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke vil være tillatt. Noen tiltak vil kunne bli tillatt etter søknad.

Vanlige friluftslivsaktiviteter vil kunne foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger i vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt) eller plukking av bær og sopp.

Frivillig skogvern
Områdene inngår i all hovedsak i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Det innebærer at grunneierne selv har tilbudt områdene for vern, mot erstatning. Interessen for frivillig skogvern har de siste årene økt, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder. 

 Les mer om vernevedtaket på regjeringen.no.