Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

Vis mer


10.12.2018

Nye naturreservat i tre kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok vern av to nye skogsområder på Agder, og i tillegg utvidelse av et eksisterende naturreservat 7. desember 2018. Verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


29.10.2018

Amfibiedammer i Slevdalsvannet naturreservat

Nå starter arbeidet med de siste tiltakene i restaureringsplanen for Slevdalsvannet. Det graves tre dammer som utformes særlig med tanke på amfibier. Dammene er et viktig tilbud for skoler og nærmiljø som ønsker å lære mer om verneområdet.


09.07.2018

Tilrådning om vern av 6 skogsområder i Aust-og Vest-Agder

Fylkesmannen legger med dette fram forslag om å opprette tre nye naturreservater samt å utvide tre eksisterende naturreservater i Aust-Agder og Vest-Agder fylke.


18.12.2017

Godkjent forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Vest-Agder

Forvaltningsplanen for de 32 sjøfuglreservatene i Vest-Agder er nå godkjent. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging, og skal sikre lik forvaltning i alle verneområdene.


15.12.2017

Nye naturreservat i fem kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd har i dag vernet åtte nye skogområder i Agder, i tillegg til utvidelse av tre eksisterende naturreservat. Områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern og vern på Statskogs grunn.


01.12.2017

Nye verneområder i Agder

Kongen i statsråd har i dag vernet fem nye skogområder i Agder, i tillegg til utvidelse av to eksisterende naturreservat. Områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern.


23.10.2017

Skogsarbeid i Nedre Timenes naturreservat

I naturreservatet på Nedre Timenes i Kristiansand vil det fremover bli utført skogsarbeid. Arbeidet utføres på en skånsom måte. Tiltakene skal fremme de verneverdiene som kjennetegner området.


30.06.2017

100 år med naturvern på Agder

Røyrtveit naturreservat på Evje ble vernet 21. juli 1917 som et av de aller første i Norge.


21.06.2017

To nye naturreservat i Agder

Kongen i statsråd har i dag vernet to nye skogområder i Agder. Områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern.


15.03.2017

Høring: Forslag til vern av sju skogområder i Aust- og Vest-Agder

Sju skogvernområder i fem kommuner sendes nå på høring. Fylkesmannen inviterer alle interessenter og berørte parter til å komme med innspill på høringen innen 10. mai 2017.


Flere nyheter