Tilskuddsordninger

Her følger en oversikt over en del statlige tilkuddsordninger for miljøtiltak over Miljøverndepartementets budsjett. Søknader om tilskudd sendes gjennom det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet. Du kan gå direkte til søknadssenteret via denne lenka https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/.

En fullstendig oversikt og utfyllende informasjon finner du i Rundskriv T-1/17 Tilskotsordningar for 2018  fra Klima- og miljødepartementet.

Tilskuddsordninger som Fylkesmannens miljøvernavdeling forvalter:


Se omtale i Miljødirektoratets søknadssenter av de enkelte tilskuddsordningene ved å klikke på lenkene under. For følgende tilskuddsordninger er søknadsfristen 15. januar 2018.

Disse tilskuddsordningene har andre søknadsfrister:

Noen aktuelle ordninger som Miljødirektoratet forvalter:

Søknad og rapportering:

Søknader skal sendes inn gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Du kan registrere deg som søker og finne informasjon om søknadsprosedyren der, sammen med omtale av de enkelte tilskuddsordningene.

Rapportering av tiltak det er gitt tilskudd til skal også skje gjennom søknadssenteret. Ta eventuelt kontakt med Fylkesmannen for veiledning. 

I kolonnen til høyre kan du laste ned skjemaer for rapportering av tilskudd som er gitt av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Du finner skjemaer for følgende tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
  • Tilskudd til naturforvaltningsformål, felles skjema for fisketiltak, vilttilltak, trua naturtyper og trua arter.
  • Driftstilskudd til Skjærgårdstjenesten

 

Tilskudd til friluftslivsformål

De statlige tilskuddsordningene til friluftslivsformål forvaltes av fylkeskommunen:

  • Sikring av friluftslivsområder
  • Tilskudd til friluftsaktivitet
  • Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
  • Tilskudd til fylkeskommunene til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
  • Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

For mer informasjon kan du se nettsidene til:

 


01.02.2016

Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder 2016

Fra 1. februar kan det søkes om tilskudd til forvaltningstiltak i nasjonalt verdifulle kulturlandskap, unntatt de som har fått status som utvalgte kulturlandskap.Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner