Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Vakttelefon rovvilt: 409 16 574 


Vest-Agder ligger i Rovviltregion 1 sammen med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 1 ligger hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Aust-Agder ligger i Rovviltregion 2 sammen med Telemark, Buskerud og Vestfold fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 2 ligger hos Fylkesmannen i Buskerud.


28.09.2018

Lisensfelling av ulv i region 1 og region 2 – vinteren 2018 - 2019

Søndag 1. oktober starter perioden for lisensfelling på ulv. Jakta varer fram til 31. mars 2019. Det er ei kvote på tre ulv i heile Rovviltregion 1 og på to ulv i heile Rovviltregion 2.


28.09.2018

Lisensfelling på jerv 2018 – 2019 i Vest-Agder og Aust-Agder

Mandag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv. Jakta varer frem til 15. februar 2019. I rovviltregion 1 (Vest-Agder) kan det felles totalt åtte jerv, mens det i region 2 (Aust-Agder) kan felles to jerv.


20.11.2017

Ikke gaupejakt i Aust-Agder i 2018

Rovviltnemnda i region 2 har vurdert kvotejakt på gaupe i møtet den 9. november, og kommet frem til at det ikke skal åpnes for jakt i 2018.


31.10.2017

Temakvelder om ulv og ulvejakt

Statens naturoppsyn, Norges jeger- og fiskerforbund og Jakt- og fiskesenteret inviterer til temakvelder med kursing om ulv og ulvejakt i Lyngdal, Åmli, Bø og Sokna.


06.10.2016

Ulv skutt i Froland

En ulv ble skutt under lisensjakt ved Oland i Froland kommune på formiddagen 6. oktober 2016.


19.09.2016

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt det interkommunale skadefellingslaget i Aust-Agder tillatelse til felling av én ulv i deler av fylket.


02.09.2016

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder tillatelse til felling av én ulv i deler av fylket.


26.07.2016

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt det interkommunale skadefellingslaget i Aust-Agder tillatelse til felling av en ulv i Arendal kommune etter at to geiter er drept.


25.06.2016

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt tillatelse til felling av en ulv i deler av Vest-Agder.


15.01.2016

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i Vest-Agder for 2015

{PagePropertyPlugin}

Flere nyheter