Kartlegging av naturtyper i Aust- og Vest-Agder i 2018

I perioden mai-oktober 2018 blir det på oppdrag fra  Miljødirektoratet gjennomført naturtypekartlegging Aust- og Vest-Agder.

En del av kunnskapsløftet for natur

Kartleggingen er en del av det såkalte kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015, og inngår i et landsomfattende prøveprosjekt med heldekkende kartlegging av naturtyper etter ny metodikk (Natur i Norge – NiN). Oppdragstagerne arbeider i felt for å finne naturtyper som er regnet som spesielt verdifulle eller truede i Norge. Data som innhentes, vil blant annet brukes i arealforvaltningen hos kommunene og Fylkesmannen. Hensikten er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen, og innebærer ikke vern eller fredning av områder.

Hvor kartlegges det?

Kartleggingsområdene som skal undersøkes, er fordelt over verneområder og ruteområder som er prioritert av Fylkesmannen. Det er hovedsakelig i kystkommunene det vil foregå kartlegging i denne omgang. Her kan du se kart over kartleggingsområdene.

Kontakt med grunneiere

Feltarbeidet medfører ferdsel i utmark etter ferdselsretten i friluftsloven. I grenseland mellom ut- og innmark, for eksempel i områder med ekstensivt drevne slåttemarker og naturbeiter, vil kartleggerne så langt det er praktisk mulig ta kontakt med grunneier.

Har du spørsmål?

Spørsmål til oppdraget kan rettes til Miljødirektoratet på e-postadressen: ninkartlegging@miljodir.no,

Fylkesmannen er orientert om aktiviteten , og spørsmål kan også rettes til Fylkesmannen ved de oppgitte kontaktpersonene.