Hopp til innhold

Trusler mot damfrosken

Fisk: Froskenes leveområde i Norge har vært som en øy av dammer med brukbar vannkvalitet i et område der mange vann er forsuret eller har fisk. Damfrosken formerer seg dårlig i vann med fisk. Slik innvandring utryddet nesten bestanden i den ene lokaliteten i 2000-2001, og denne bestanden har egentlig aldri tatt seg opp igjen. Det er usikkert om fisk settes ut i området, eller om den finner veien dit selv i perioder med flom tross fiskesperrer. De siste fire årene har enkelte lokaliteter på ny fått fisk, og det viser seg å kreve stor innsats å få lokalitetene tomme for fisk.

Klima: Damfrosken er en varmekrevende art, og reproduksjonen svikter dersom det er sein vår eller om sommeren er kald. Klimaendringsprognoser med mer nedbør tilsier mer skyer og færre timer med sollys. I tillegg vil klimaendringene føre til økt tilvekst og raskere gjengroing som ikke nødvendigvis er positivt.

Skade på leveområde: Det er årlig observert synlig tråkk av mennesker i myrkanten rundt noen av lokalitetene, samt kjøring med ATV, og en kan ikke se bort fra at større trafikk rundt tjernene kan ha negativ innvirkning i form av forstyrrelser i forbindelse med froskenes matauk, parringslek og å røpe sin posisjon for predatorer.

Akvarier: Det har vært tilfelle av ulovlig innfangning til akvariehold i området hvor damfrosken holder til.

Sykdom: Nylig ble den skadelige soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) påvist i Akershus. Denne soppen har frosk som hovedvert. Soppen kan utgjøre en trussel mot damfroskbestanden om den skulle komme seg til dammene i Aust-Agder.