Utslippstillatelse til Miljøkalk AS i Eydehavn

Fylkesmannen har gitt tillatelse med vilkår til mølle- og siloanlegg for kalk og dolomitt – klagefrist 20. januar.

Fylkesmannen har gitt Miljøkalk As tillatelse på visse vilkår i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16. 

Miljøkalk vil etablere et mølle- og siloanlegg for kalk og dolomitt i industriområdet på Arendal havn, Eydehavn. Virksomheten ved Miljøkalk vil medføre støy, utslipp til luft og vann. Fylkesmannen har i tillatelsen begrenset og presisert driftstid med tanke på støyende aktiviteter og setter grenseverdi for utslipp av støv. Vi har i tillegg stilt krav om støykartlegging og måleprogram.

Klageadgang
Sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, kan påklage vedtaket til Miljødirektoratet. Eventuell klage kan du sende på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no eller med vanlig post til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen 20. januar 2018.