Knudremyr - Agderfylkenes første deponi som kan ta imot syredannende gneis

LiBiR IKS har fått tillatelse til å ta imot syredannende gneis i egen celle på sitt avfallsdeponi på Knudremyr i Lillesand.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har, i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 18, endret LiBiR IKS sin tillatelse for Knudremyr avfallsdeponi. Dette innebærer at LiBiR IKS har fått tillatelse til å ta imot syredannende gneis i egen celle på sitt avfallsdeponi.

Tillatelsen er gitt på visse vilkår, blant annet krav til mottak, mellomlagring og deponering av syredannende gneis, samt sigevannshåndtering og miljøovervåking.

Tillatelsen i sin helhet finner du under "Dokumenter" i høyre kolonne.

Sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, kan påklage vedtaket til Miljødirektoratet innen 3 uker. En eventuell klage skal være skriftlig, bør begrunnes, og sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no.