Endring av utslippstillatelse for Avinor avd. Kristiansand Lufthavn Kjevik

Fylkesmannen har gitt Avinor, Kristiansand Lufthavn Kjevik, endret tillatelse i medhold av forurensningsloven. Krav om beregning av VOC-forurensning til luft er fjernet.  Vedtaket kan påklages.

Fylkesmannen har gitt Avinor avd. Kristiansand Lufthavn Kjevik endret tillatelse i medhold av forurensningsloven. Endringen innebærer at krav om beregning av luftforurensning i form av VOC-forurensning er fjernet.  Vedtaket om tillatelsene kan påklages innen tre uker. Klagen sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder.

Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 36-18 kunngjøres herved at det er endret tillatelse for Avinor avd. Kristiansand Lufthavn Kjevik. Avinor avd. Kristiansand Lufthavn Kjevik har søkt om endring av tillatelsens pkt. 4.1. Utslippsbegrensninger. Den omsøkte endringen gjelder for å fjerne krav om beregning av luftforurensning i form av flyktige organiske forbindelser, eller volatile organic compounds (VOC). 

VOC er en fellesbetegnelse på organiske forbindelser som på grunn av lavt kokepunkt, lett går over i gassfase.

Fylkesmannen har lagt til grunn at og det er godt spredningsforhold ved Kristiansand lufthavn og at det er få kilder til VOC-utslipp på lufthavnen. Det er kun lagring av flydrivstoff, fyringsolje og diesel som kan avgi VOC-utslipp. Glykol benyttes kun på vinteren og faren for avdamping er dermed liten. Lufthavnen beregner i tillegg utslipp av klimagasser som rapporteres årlig. Basert på ovenstående mener vi at krav om beregning av VOC ikke er nødvendig.

For øvrig er det forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet som ivaretar og omfatter plikter overfor anleggseiere som bidrar vesentlig til forurensningskonsentrasjonen. Forskriften stiller bl.a. krav om at anleggseiere skal medvirke til å gjennomføre målinger, beregninger og tiltaksutredninger etter grenseverdier for luftutslipp. Kommunen er forurensningsmyndighet og skal sørge for at bestemmelsene i forskriften følges opp, mens anleggseier er forurenser og ansvarlig for at grenseverdier og målsettingsverdier overholdes..

Klageadgang

Fylkesmannens vedtak er fattet med hjemmel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall av § 18, jf. §§ 11 og 16, og kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker.

Eventuell klage kan du sende på e-post til fmavpostmottak@fylkesmannen.no eller med vanlig post til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.