Endret tillatelse til utfylling ved Knarrevik båthavn i Korsvikfjorden i Kristiansand

Fylkesmannen har gitt Støodden båthavn AS endret tillatelse til utfylling som omfatter ytterligere 45 000 m3 rene masser ved Knarrevik båthavn. Tillatelsen har fått reviderte og nye vilkår. Tillatelsen kan påklages.

Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 36-18 kunngjøres herved at det er gitt tillatelse til utfylling ved gnr/bnr 56/268, Knarrevik i Korsvikfjorden i Kristiansand kommune.

Utfyllingen gjøres for å etablere nytt landareal i tråd med reguleringsplan for Knarrevik/Rosenlund vedtatt av Kristiansand kommune 26.9.2007. Det er tidligere gitt tillatelse til utfylling av inntil 20 000 m3 rene masser (sprengstein), og det gis nå tillatelse til utfylling av ytterligere 45 000 m3 masse.

Fyllingen vil dekke et areal på ca. 8 000 m2 inkludert fyllingsfot. Det er blant annet satt vilkår for å hindre spredning av finpartikler og avfall fra utfyllingen, og det kreves overvåkning for å sikre at kravene blir oppfylt.

Fylkesmannens vedtak er fattet med hjemmel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall av § 18, jf. §§ 11 og 16, og kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker. Klagen bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

Eventuell klage sendes fmavpost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder , Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.