Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

Ved akutt forurensning - ring 110!

Miljøvernavdelingen gir miljøfaglige råd til Kystverket eller kommunene om hvordan de skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen. Les mer om Fylkesmannens rolle.

 Gå til Kystverkets sider om varsling.


 


14.12.2018

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen har endret tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. Klagefrist er 18.1.2019.


11.12.2018

Tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider på E 39 – Kristiansand vest – Mandal øst

Nye Veier AS har fått utslippstillatelse med vilkår om blant annet grenseverdier for utslipp til luft og vann, samt krav om miljøovervåkning og rapportering under anleggsperioden..


14.11.2018

Foredrag fra fagdag om forurenset grunn 2018

Fylkesmannen arrangerte fagdag om myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 2, massehåndtering og ny database Grunnforurensning 8. november 2018.


23.10.2018

Revidert utslippstillatelse for ny E18 Tvedestrand-Arendal

Nye Veier AS har fått revidert utslippstillatelse for bygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal, datert 16.10.2018. Klagefrist er tre uker.


05.09.2018

Tillatelse til å motta og mellomlagre avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand  har fått totalrevidert tillatelse fra Fylkesmannen til å motta og mellomlagre avfall. Vedtaket kan påklages innen tre uker.


04.09.2018

Tilskudd til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Fylkesmannen minner om at fristen for å søke om midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019 er 15. oktober 2018.


16.08.2018

Forurensende utslipp fra småbåthavner har konsekvenser for helse og miljø

Grus og løsmasser på og ved opplagsplassene for småbåter i Kristiansand er så forurenset av kobber, sink og andre miljøgidter at det anbefales at jorda skiftes ut på grunn av helse- og miljørisiko.


31.05.2018

Knudremyr - Agderfylkenes første deponi som kan ta imot syredannende gneis

LiBiR IKS har fått tillatelse til å ta imot syredannende gneis i egen celle på sitt avfallsdeponi på Knudremyr i Lillesand.


14.05.2018

Endring av utslippstillatelse for Avinor avd. Kristiansand Lufthavn Kjevik

Fylkesmannen har gitt Avinor, Kristiansand Lufthavn Kjevik, endret tillatelse i medhold av forurensningsloven. Krav om beregning av VOC-forurensning til luft er fjernet.  Vedtaket kan påklages.


06.04.2018

Endret tillatelse til utfylling ved Knarrevik båthavn i Korsvikfjorden i Kristiansand

Fylkesmannen har gitt Støodden båthavn AS endret tillatelse til utfylling som omfatter ytterligere 45 000 m3 rene masser ved Knarrevik båthavn. Tillatelsen har fått reviderte og nye vilkår. Tillatelsen kan påklages.


Flere nyheter