Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Aktuelt:

 


20.04.2018

Ålens vandring bør bedres også i Norge

I anledning den internasjonale fiskevandringsdagen 21. april, setter vi søkelyset på den mystiske ålen. Fra å være vanlig er ål i dag truet.


13.03.2018

Foredragene fra TEFA-seminaret 2018

Årets TEFA-seminar 8. mars ble en suksess. Det var over 100 påmeldte som fikk med seg en rekke gode foredrag om forsuring, kalking, fisk, elvemusling og krypsiv samt erfaringer etter den store flommen i oktober 2017. Foredragene er nå tilgjengelige her.


29.08.2017

Foredrag om fisk, kalking og vassdragsforvaltning

Her finner du lenker til foredrag fra fagsamlinger, kurs og seminarer om fisk, kalking og andre vassdragstilknyttede emner som Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har arrangert eller vært medarrangør til.


04.04.2017

Foredragene fra sjøørretseminaret på Fevik 23.-24. mars 2017

Foredragene fra det interregionale seminaret om sjøørret som ble avviklet på Strand hotel Fevik 23. og 24. mars 2017, er nå tilgjengelige her.


03.03.2017

Sjøaure i fokus - lær mer på seminar

Forvaltning av sjøaurebestandene og leveområdende deres er tema for to spennende seminarer på Agder i mars.


23.01.2017

Evaluering av handlingsplanen for innlandsfisk i Sira- og Kvinavassdraget

Handlingsplanen for innlandsfisk i regulerte deler av Sira- og Kvinavassdraget skal evalueres og gjennomgås for å se om det er behov for endringer. Det er laget et revidert forslag til program for prøvefiske for de neste fem årene. Kommentarer og innspill kan sendes til Fylkesmannen innen 1. mars.


13.07.2016

Laksefiske i Lygna oppstrøms Kvåsfossen - sjekk om laksen er merka!

Laksen som passerer fisketrappa i Kvåsfossen er merket med elektroniske merker. Fiskere bes om å kontrollere laks de fanger, dette kan gjøres ved Kvåsfossen Sørnorsk laksesenter.


22.04.2016

Fiske etter laks og sjøaure i Lygna oppstrøms Kvåsfossen

Miljødirektoratet har gitt dispensasjon til fiske etter laks og sjøure i Lygna oppstrøms Kvåsfossen onsdag–søndag i fem uker sommeren 2016.


15.04.2016

Ny redskapsavgift for sjøfiske etter laks og sjøaure utsettes

Klima- og miljødepartementet har bestemt at innføring av redskapsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen skal utsettes. Denne innebærer at alle over 18 år som deltar i fisket, må betale fiskeravgift i 2016 som tidligere år.


16.03.2016

TEFA-seminaret 2016 - foredrag

Årets TEFA-seminar inneholdt mange gode innlegg, gode diskusjoner og som vanlig godt oppmøte.


Flere nyheter