Energi


08.05.2016

Omfattende miljøkrav til revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina-reguleringen

Fylkesmannen krever i sin høringsuttalelse at Sira-Kvina Kraftselskap gjennomfører en rekke miljøtiltak for å bøte på skader vassdragsreguleringene har medført.


29.01.2016

Kan regulering av Knabeåna og Solliåna gi mer kraft OG mer laks?

Sira-Kvina kraftselskap har søkt om tillatelse til å overføre vann fra Knabeåna og Solliåna i Kvinavassdraget til Siravassdraget. Fylkesmannen peker i sin høringsuttalelse på sentrale tema som må ivaretas, for at reguleringen totalt sett skal gi miljøgevinst i Kvinavassdraget.


24.04.2015

Innsigelse til Drangsåna kraftverk i Farsund kommune

Et kraftverk i Drangsåna vil være svært negativt for elva som landskapselement og badeeldorado for allmennheten. Miljøvernavdelingen reiser derfor innsigelse til planene om kraftutbygging.


13.01.2015

NVE sa nei til Siragrunnen vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag avslått søknaden om konsesjon for Siragrunnen vindkraftverk i havet utenfor Flekkefjord og Sokndal kommuner.


07.07.2014

Fylkesmannens miljøvernavdeling reiser innsigelse til småkraftverk

NVE har i vår hatt 10 småkraftsaker i Flekkefjord og Kvinesdal på felles høring. Fylkesmannens miljøvernavdeling reiser innsigelse til 5 av de 10 prosjektene.


07.02.2014

Innsigelse til Skveneheii vindpark, nordre planområde

Fylkesmannen reiser innsigelse til konsesjon for det nordre planområdet, Stuttjørnhei, i Skveneheii Vindpark, Åseral kommune. Innsigelsen er begrunnet i at denne delen av vindkraftverket vil gi betydelige negative konsekvenser for villrein og landskap.Kontaktpersoner