Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


03.10.2018

Søknad om endring i tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Agder Renovasjon IKS søker om endret tillatelse til årlig mottak av 40 000 tonn masser og utvidelse av kapasiteten i to trinn med økt deponikapasitet på 800 000 m3 og forventet levetid på ca. 30 år.


01.10.2018

Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Den skal bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt, når det søkes om konsesjon. Nå inviteres kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter til å gi sine innspill om viktige regionale interesser.


28.09.2018

Lisensfelling av ulv i region 1 og region 2 – vinteren 2018 - 2019

Søndag 1. oktober starter perioden for lisensfelling på ulv. Jakta varer fram til 31. mars 2019. Det er ei kvote på tre ulv i heile Rovviltregion 1 og på to ulv i heile Rovviltregion 2.


28.09.2018

Lisensfelling på jerv 2018 – 2019 i Vest-Agder og Aust-Agder

Mandag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv. Jakta varer frem til 15. februar 2019. I rovviltregion 1 (Vest-Agder) kan det felles totalt åtte jerv, mens det i region 2 (Aust-Agder) kan felles to jerv.


28.09.2018

Norges første klimaveikart lanseres i dag

Klimaveikart Agder lanseres i dag kl 11.30 på Grønt Senter i Kristiansand, av Tine Sundtoft


11.09.2018

Miljøvernavdelingens årlige strandryddedag

Miljøvernavdelingen ryddet i år plast og annet avfall på Grønningholmene utenfor Lillesand på vår egen årlige strandryddedag.


07.09.2018

Green Yard AS - søknad om tillatelse til opphugging av skip mm. i Kvinesdal kommune

Green Yard AS har søkt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om tillatelse til å ta imot, demontere/hugge og lagre skip i Kvinesdal kommune.


05.09.2018

Tillatelse til å motta og mellomlagre avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand  har fått totalrevidert tillatelse fra Fylkesmannen til å motta og mellomlagre avfall. Vedtaket kan påklages innen tre uker.


04.09.2018

Tilskudd til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Fylkesmannen minner om at fristen for å søke om midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019 er 15. oktober 2018.


03.09.2018

Fagdag om forurenset grunn

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i samarbeid med Miljødirektoratet inviterer saksbehandlere i kommunene til forurensningskonferanse i Kristiansand 8. november 2018.

Endelig program er nå fastsatt. Påmeldingsfrist 22.10.2018.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel