Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


29.11.2018

Vann i by i et våtere og villere klima: Utfordringer og mulige løsninger

Kommunene står overfor store utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til endret klima med hyppig ekstremnedbør. På seminaret presenteres utfordringer og mulige løsninger.


22.11.2018

Utslipp i driftsfase for E18 Tvedestrand-Arendal

Nye Veier AS søker om tillatelse til utslipp i driftsfase for E18 Tvedestrand-Arendal


21.11.2018

Rafoss kraftverk - søknad om utslippstillatelse

Sira-Kvina kraftselskap søker om om utslippstillatelse etter forurensningsloven til midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med bygging av Rafoss kraftverk. Fylkesmannens miljøvernavdeling ber om innspill til søknaden innen 17. desember 2018.


14.11.2018

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om statlig støtte til kunnskapsheving på klimatilpasning. Det er avsatt 6,4 millioner kroner til ordningen for 2019. Søknadsfristen er 15. februar.


14.11.2018

Foredrag fra fagdag om forurenset grunn 2018

Fylkesmannen arrangerte fagdag om myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 2, massehåndtering og ny database Grunnforurensning 8. november 2018.


29.10.2018

Amfibiedammer i Slevdalsvannet naturreservat

Nå starter arbeidet med de siste tiltakene i restaureringsplanen for Slevdalsvannet. Det graves tre dammer som utformes særlig med tanke på amfibier. Dammene er et viktig tilbud for skoler og nærmiljø som ønsker å lære mer om verneområdet.


29.10.2018

Endret tillatelse for Brennevinsmyra avfallsanlegg

Maren AS har søkt om økte rammer til mottak, mellomlagring og deponering av inntil 40 000 tonn forurensede masser per år på Brennevinsmyra avfallsanlegg, samt økte rammer for mottak og mellomlagring av avfall.


25.10.2018

Tiltaksplan for opprydding av forurenset sjøbunn ved Vindholmen

Arendal Industrier har utarbeidet tiltaksplan for miljøtiltak i forurenset sjøbunn ved Vindholmen. Hensikten med tiltakene vil være å hindre utlekking og biologisk eksponering av miljø- og helseskadelige stoffer. Frist for innspill er 19.11.2018.


23.10.2018

Revidert utslippstillatelse for ny E18 Tvedestrand-Arendal

Nye Veier AS har fått revidert utslippstillatelse for bygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal, datert 16.10.2018. Klagefrist er tre uker.


03.10.2018

Søknad om endring i tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Agder Renovasjon IKS søker om endret tillatelse til årlig mottak av 40 000 tonn masser og utvidelse av kapasiteten i to trinn med økt deponikapasitet på 800 000 m3 og forventet levetid på ca. 30 år.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel