Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


17.08.2018

Den generelle båndtvangen oppheves 21. august – men naturen er særlig sårbar i år!

På grunn av tørke og varme i sommer er viltet svekket. Fylkesmannens oppfordrer derfor hundeeiere til å ha den sårbare faunaen i tankene når den generelle båndtvangen opphører 21. august!


16.08.2018

Forurensende utslipp fra småbåthavner har konsekvenser for helse og miljø

Grus og løsmasser på og ved opplagsplassene for småbåter i Kristiansand er så forurenset av kobber, sink og andre miljøgidter at det anbefales at jorda skiftes ut på grunn av helse- og miljørisiko.


09.07.2018

Tilrådning om vern av 6 skogsområder i Aust-og Vest-Agder

Fylkesmannen legger med dette fram forslag om å opprette tre nye naturreservater samt å utvide tre eksisterende naturreservater i Aust-Agder og Vest-Agder fylke.


12.06.2018

Kartlegging av naturtyper i Aust- og Vest-Agder i 2018

I perioden mai-oktober 2018 blir det på oppdrag fra  Miljødirektoratet gjennomført naturtypekartlegging Aust- og Vest-Agder.


31.05.2018

Gyvelen fjernes fra Einarsneset på Lista

Fylkesmannen har nå igangsatt et forsøk på å fjerne de store bestandene av gyvel på Einarsneset på Liststrendene. Årets tiltak må følges opp med fjerning av nye spirer i flere år framover.


31.05.2018

Knudremyr - Agderfylkenes første deponi som kan ta imot syredannende gneis

LiBiR IKS har fått tillatelse til å ta imot syredannende gneis i egen celle på sitt avfallsdeponi på Knudremyr i Lillesand.


29.05.2018

Redningsaksjon for damfrosken

Fredag 18. mai ble tre hunner og tre hanner av damfrosk fanget inn og satt inn i Kristiansand Dyrepark. Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i oppdrag å gjennomføre et avlsprogram for å redde vårt mest truede virveldyr.


14.05.2018

Søknad om utslippstillatelse for ny E 39 Kristiansand vest - Mandal øst

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp fra anleggsarbeid for arbeidene med ny E 39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst. Innspill til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 22. juni 2018.


14.05.2018

Endring av utslippstillatelse for Avinor avd. Kristiansand Lufthavn Kjevik

Fylkesmannen har gitt Avinor, Kristiansand Lufthavn Kjevik, endret tillatelse i medhold av forurensningsloven. Krav om beregning av VOC-forurensning til luft er fjernet.  Vedtaket kan påklages.


08.05.2018

Vær smart! - vellykket kurs om klimatilpasning

Kurset VÆR SMART! - om klimatilpasning i kommunene ble avviklet 2. mai med 120 deltaker fra 25 av Agderkommunene. Du finner presentasjonene fra kurset her.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel