Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


26.10.2018

Tilskudd til drift av beitelag 2018

Organisert beitebruk – søknadsfrist 1. november.


22.10.2018

Søk om erstatning for avlingssvikt nå!

Søknadsfristen 31. oktober er absolutt.


11.10.2018

Utsatt frist for å søke produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket

Det blir i 2018 mulig å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskudd og på regionale miljøtilskudd (RMP).


13.09.2018

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Aust-Agder og Vest-Agder 2018 – søknadsfrist 29. oktober.


21.08.2018

Veiledning til søknad om erstatning for avlingssvikt

Avling i skadeåret på foretakets fulldyrka og overflatedyrka arealer skal beregnes.


20.08.2018

Økt ramme til regionale miljøtiltak i jordbruket

Nytt i år er tilskudd til slått av bratt areal. Dessuten har vi fått et unntak i regelverket for 2018 for å øke grovfôrproduksjonen.


17.07.2018

Nytt søknadssystem for tilskudd til sykdomsavløsning

Fra 15. august 2018 skal jordbruksbedrifter søke elektonisk via Altinn.


08.06.2018

Tilskudd ved direktesalg av frukt, bær og grønt fra 2018

Produsenten må kunne dokumentere salget med bilag som viser mengde råvare.


01.03.2018

Søk produksjonstilskudd i jordbruket

I år er fristene 15. mars og 15. oktober absolutte.


17.10.2017

Søknadsfrist for regionalt miljøprogram

Fra 2018 er søknadsfristene 15. oktober for både regionalt miljøprogram og produksjonstilskudd.


Flere nyheter