Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


17.07.2018

Nytt søknadssystem for tilskudd til sykdomsavløsning

Fra 15. august 2018 skal jordbruksbedrifter søke elektonisk via Altinn.


08.06.2018

Tilskudd ved direktesalg av frukt, bær og grønt fra 2018

Produsenten må kunne dokumentere salget med bilag som viser mengde råvare.


01.03.2018

Søk produksjonstilskudd i jordbruket

I år er fristene 15. mars og 15. oktober absolutte.


17.10.2017

Søknadsfrist for regionalt miljøprogram

Fra 2018 er søknadsfristene 15. oktober for både regionalt miljøprogram og produksjonstilskudd.


31.08.2017

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionalt miljøprogram i Aust-Agder og Vest-Agder 2017 – søknadsfrist 15. oktober.


06.07.2017

Økte tilskuddssatser til drenering av jordbruksjord

Satsene er nå 2 000 kr per dekar eller 30 kr per meter grøft.


13.06.2017

Ny søknadsfrist for Regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Søknadsfristen blir 15. oktober – som for produksjonstilskudd.


01.06.2017

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle og Vest-Lista i Farsund.


09.01.2017

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.


08.09.2015

Nye søknadsskjema for sykdomsavløsning

På grunn av forskriftsendringer har det kommet nytt rundskriv og nye skjema for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.


Flere nyheter