Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 10. november 2018.

Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2019 til konkrete prosjekter/tiltak til fremme av skogbruket. Eksempler på hva det kan gis støtte til er FoU-prosjekter, informasjon/veiledning/opplæring, undersøkelser samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles også krav til delfinansiering og rapportering. Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene.

Søknad sendes innen 10.11.2018 til: fmavpost@fylkesmannen.no eller
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Landbruksavdelingen
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Søknaden merkes: «Fylkesinntrukne rentemidler 2019 i Aust-Agder» eller «Fylkesinntrukne rentemidler 2019 i Vest-Agder» etter hvilket fylke søknaden gjelder.

Skogfond

Skogfond er en tvungen fondsavsetting i forbindelse med salg av tømmer. Ordningen er opprettet for å sikre de langsiktige investeringene i skogbruket. Beholdningen av skogfond i Aust-Agder var pr. 1.1.2018 kr 76,3 mill., i Vest-Agder kr 59,6 mill.

Rentemidlene

Rentene fra innestående skogfond forvaltes etter forskrift om skogfond o.a. 2006-07-03 nr. 881 og fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet. En andel (15 prosent) avsettes til Fylkesmannen (fylkesinntrukne midler). Fylkesmannen lager budsjettforslag som legges fram for Kontaktutvalget for skogbruk. For 2018 er budsjettet for de fylkesinntrukne rentemidlene i Aust-Agder på kr 166 000, i Vest-Agder kr 135 000. Disponibelt beløp varierer med skogfondsbeholdningen og rentesatsen. Et historisk lavt rentenivå vil redusere disponibelt beløp ytterligere i 2019. Midlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som støtte til prosjekter etter søknad.

Kontaktpersoner