Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Alle som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Fylkesmannen om tillatelse.

Forskriften om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål trådte i kraft 1. juli 2012. Den er hjemlet i naturmangfoldloven kapittel IV, og erstatter ordningen hvor kommunen behandlet slike saker etter bærekraftforskriften med hjemmel i skogbruksloven. 

Forskriften medfører ikke et forbud mot utplanting av utenlandske treslag, men hver enkelt sak må vurderes opp mot eventuelle uheldige følger på naturmangfoldet.

En viktig del av kunnskapsgrunnlaget er risikovurderinger av de økologiske egenskapene til artene på Artsdatabankens nye svartliste. Her er arter som for eksempel sitkagran og edelgran oppført i kategorier med høy risiko. Vurderingen vil også basere seg på tilgjengelig kunnskap om området som skal tilplantes.

Forskriften inneholder en bestemmelse som kan åpne opp for at det gis flerårig tillatelse til planting av juletrær og pyntegrønt, men ikke til planting for tømmerproduksjon.

Les mer i vedlagt informasjon og søknadsskjema.

Les mer om risikovurderinger i Artsdatabankens fremmedartbase.