Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


02.10.2018

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 10. november 2018.


20.06.2018

Fagsamling skogbruk om skogbehandling og klimaendringer

Hvordan møte snø og vindproblemer i skogbehandlingen, og hva kan gjøres for å redusere risikoen for skogskader og strømbrudd i årene framover?


25.05.2018

Meget stor skogbrannfare i Agderfylkene

Unngå bruk av ild og all annen aktivitet som kan forårsake gnister i skog og utmark.


23.04.2018

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Alle som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Fylkesmannen om tillatelse.


21.02.2018

Vinterens snøskader på skog og strømnett

Skogbehandlingen i kraftlinjetraseene bør endres for å gi mer stabile kanter.


09.01.2018

Autorisasjonskurs i plantevern

Aktivt Skogbruk arrangerer autorisasjonskurs i mars–april i Birkenes/Lillesand.


27.11.2017

Norges flotteste juletre 2017 kommer fra Marnardal

Ei fjelledelgran fra Ola Sløgedal vant kåringen.


10.10.2017

Produksjon av biodrivstoff i Åmli

Gledelig avgjørelse for Agder-skogbruket.


10.10.2017

Kursing og tilskudd øker bruken av bioenergi

– Investeringstilskudd og lokale kurs med omvisning på bioenergianlegg er avgjørende for videre vekst i bruken av bioenergi til oppvarming.


04.10.2017

Naturskadeerstatning kan dekke flomskader

Du kan søke erstatning for skader på veier, jordbruksarealer, murer, gjerder og annet som ikke private forsikringer dekker.


Flere nyheter