Kulturlandskapsdag om klimatilpasning

Kurset kommunal landbruksforvaltning om hydrotekniske tiltak.

Fylkesmannen har i mange år arrangert en årlig kulturlandsskapsdag for kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder. I år var tema Hydrotekniske tiltak pga. økt behov for klimatilpasningstiltak. Forventningen om både økt nedbørsmengde og økt nedbørsintensitet medfører større krav til drenerings- og hydrotekniske anlegg for å håndtere vannmassene framover. Fylkesmannen skal påse at SMIL-midlene blir prioritert til slike klimatilpasningstiltak. I våre fylker har det kun vært et fåtall slike SMIL-søknader, og vi mente det var derfor behov for å informere om temaet.

Årets kulturlandskapsdag ble arrangert 13. september på Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt (tidligere Holt landbruksskole). Det var med deltakere fra de fleste kommunene i Agderfylkene.

Vi var heldige som fikk Samson Øpstad fra NIBIO på Furuneset til å forelese om temaet. Vi fikk en svært grundig gjennomgang av temaet. Mange av deltagerne fra kommunene hadde liten eller ingen kunnskap i fagfeltet fra før, og noen satte stor pris på en god repetisjon av temaet. En viktig del av fagdagen var en befaring til et relevant område med utgravinger i elvekanter og fare for forurensing ved erosjon.

Kontaktpersoner