Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


31.08.2017

Arealbarometer for Vest-Agder

– Stor investeringsvilje blant bøndene i Vest-Agder.


31.08.2017

Arealbarometer for Aust-Agder

– I Aust-Agder skaper jordbruket mest verdi ved kysten.


18.01.2016

Får ikke omdisponere dyrka mark

Landbruksdirektoratet har stadfestet vedtak om at ridehall og ridebane ikke kan oppføres på dyrka mark på Tveit i Kristiansand.


02.09.2015

Interessante landbruksrelaterte møter under Arendalsuka

Hvem skal eie dyrkajorda og hva skal den brukes til, var tema for et av møtene.