Naturskadeerstatning kan dekke flomskader

Du kan søke erstatning for skader på veier, jordbruksarealer, murer, gjerder og annet som ikke private forsikringer dekker.

Private eiere, tomtefestere og rettighetshavere kan søke erstatning fra Statens naturskadeordning.

Slik søker du:

  • Ta bilder av skadene.
  • Innhent kostnadsoverslag fra entreprenør eller sertifisert takstmann.
  • Søk elektronisk på www.naturskadeordningen.no innen tre måneder etter at skaden har skjedd.
  • For å få utbetalt erstatningen må du senere sende inn dokumentasjon på at skaden er gjenopprettet.

Flomskade på skogsbilvei på Sigridnes i Åmli september 2014.Fra 1. januar 2017 behandler Landbruksdirektoratet sakene i Statens naturskadeordning. Lensmannen er ikke involvert i saksbehandlingen nå lenger. Med denne nyordningen med elektronisk søknad til Landbruksdirektoratet er saksbehandlingstiden nå som regel under tre måneder.

Bygninger og løsøre kan forsikres gjennom private forsikringer og dekkes ikke av Statens naturskadeordning.

 

 

 

 

 

Flomskade på skogsbilvei på Sigridnes i Åmli, september 2014. Foto: Jens Arild Kroken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.