Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


04.12.2018

Autorisasjonskurs – plantevernmidler og gnagermidler

Norsk landbruksrådgiving Agder arrangerer en del kurs rundt på Agder – smågnagerkurs januar–februar og plantevernkurs februar–mai.


26.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.


11.10.2018

Utsatt frist for å søke produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket

Det blir i 2018 mulig å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskudd og på regionale miljøtilskudd (RMP).


31.08.2018

Utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober

Endringen gjelder bare 2018 og i de tørkerammede områdene, inkl. Agderfylkene.


16.08.2018

Møter om grovfôrsituasjonen

Næring og organisasjoner inviterer bønder til Evje 28., Lyngdal 29. og Holt 30. august.


10.08.2018

Fôrkrisen i Agderfylkene

Fylkesmannen og næringen har igjen hatt møte for å gå gjennom status og tiltak.


10.07.2018

Plante som er giftig for storfe og hest funnet i Arendal

Landøyda har i flere år vært et problem langs kysten av Vest-Agder.


06.07.2018

Fôrmangel i Agderfylkene

Fylkesmannen, kraftfôrleverandørene og næringen har hatt møte om den krevende situasjonen og kommer med anbefalinger.


06.07.2018

Bekjemp planten landøyda

Landøyda er giftig for storfe og hest, og frøene sprer seg lett med vinden.


28.06.2018

Sviktende grovfôravlinger

Fylkesmannen møtte næringen for å drøfte den prekære fôrsituasjonen i Agderfylkene.


Flere nyheter