Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


11.10.2018

Utsatt frist for å søke produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket

Det blir i 2018 mulig å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskudd og på regionale miljøtilskudd (RMP).


10.10.2018

Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre

God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer landbruks- og matminister Bård Hoksrud seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll.


05.10.2018

Nyskaparen og molda

Møte i Åmli 24. oktober med professor Dag Jørund Lønning, forfattar av Jordboka.


02.10.2018

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 10. november 2018.


28.09.2018

Biodiversitet verdifullt i jordbruket

Biodiversitet i økologisk og integrert landbruk var tema for en fagsamling under Økouka.


27.09.2018

Framtidsbygda 2018

Konferanse om bygdeutvikling i indre Agder i Åmli 12. oktober – påmelding innen 5. oktober.


13.09.2018

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Aust-Agder og Vest-Agder 2018 – søknadsfrist 29. oktober.


31.08.2018

Utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober

Endringen gjelder bare 2018 og i de tørkerammede områdene, inkl. Agderfylkene.


29.08.2018

Folkefest på Torvet i Kristiansand

Over 30 bønder og matbedrifter fra hele Agder kommer med sine produkter 1. september.


21.08.2018

Veiledning til søknad om erstatning for avlingssvikt

Avling i skadeåret på foretakets fulldyrka og overflatedyrka arealer skal beregnes.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel